Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, GOTTSTA 1:90 HÄVERÖDALS TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN: Häverödals tingshus uppfördes 1923-24 efter ritningar av arkitekt Arvid Huss. Det ligger vid Edebovägen ca 2 km söder om Hallstaviks samhälle.

Byggnaden är uppförd i putsat tegel med en respektingivande massiv portal i huggen roslagsgranit. Det högresta taket är försett med klocktorn. De branta takfallen är utsvängda. Förbindelsen mellan bottenvåning och övervåning är förlagd till ett friliggande torn, som påminner om en kastal. Den centralt belägna tingssalen saknar övervåning. Genom sin dubbla rumshöjd erhåller den ljus via en rad överljusfönster mitt på vardera takfallet.

Interiören hyser rikhaltig dekorativ utsmyckning, bl a ornamentala och allegoriska målningar av hög klass av konstnären Ernst Wilhelm Lindelöf.

Häverödals tingshus bär nationalromantikens prägel med framträdande historiserande drag. Byggnaden är helt oberörd av nyklassicismens stilideal. Det är således ett mycket sent verk i sin art och en sen milstolpe i slutet av den svenska nationalromantikens 20-åriga historia.

Förklaringen härtill - förutom arkitektens preferenser - kanske kan sökas i byggnadens funktion. Den skall myndigt väcka tanken på rättsstaten och lagens makt. I sådant syfte har den mera hävdvunna nationalromantiska stilen uppfattats som lämpligare än ett försök att gestalta rollen i den nymornade klassicismens strama dräkt.

Häverödals tingshus är ett av Arvid Huss mest framträdande verk. Med de stilmedel arkitekten haft till förfogande har han skapat en egenartad byggnad som bär hans personliga prägel. Byggnaden torde vara ensam i sitt slag.KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1989-09-12, Dnr 11.392-37-88