Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, LANDSBERGA 1:1 LANDSBERGA ÖVERSTEBOSTÄLLE

 Anlaggning - Historik

Historik
Landsberga i Lagunda härad hette tidigare Lagundsberg och omtalas som kungsgård redan på 1300-talet. Senare blev gården kyrkogods men drogs in vid reformationen och var sedan frälsegods fram till 1683, då det genom Karl XI:s reduktion drogs in till kronan. Landsberga blev senare översteboställe för Upplands infanteriregemente. Greve Adolf Ludvig von Schwerin, som blev regementschef 1796, lät uppföra den nuvarande nyklassicistiska huvudbyggnaden efter ritningar av Gustaf af Sillén. Huset stod färdigt 1801. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i en och en halv våning på en hög, delvis inredd källare, i vilken ingår två tunnvälvda rum från en äldre byggnad. Den är uppbyggd som en palladiansk villa med en åttakantig rotunda i mitten, vilken får överljus från en glasad lanternin. Huvudfasaden markeras av en svagt framspringande gavelkrönt mittrisalit. Det låga valmtaket är plåttäckt. I trädgården framför huvudbyggnaden ligger en lekstuga av trä från 1800-talets slut. Nordväst om huvudbyggnaden ligger ett envånings bostadshus från 1927 med tillhörande uthus. Söder om huvudbyggnaden, flankerande infarten, ligger vagnslider, stall/loge, båda rödfärgade träbyggnader från 1890-talet samt ett hönshus. Dessa byggnader liksom smedjan är resultatet av en omfattande nybyggnation som genomfördes av arrendatorn Henrik Sandqvist.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-23.