Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Österåker kn, RYDBOHOLM 2:1 RYDBOHOLMS SLOTT (VASATORNET)

 Anlaggning - Historik

Historik
Rydboholm blev säteri under 1400-talets förra hälft och tillhörde då ätten Sture. Det nu byggnadsminnesförklarade Vasatornet har tidigare ansetts härstamma från denna tid, men vid en byggnadsarkeologisk undersökning, påbörjad 1982, har man dels kunnat dendrokronologiskt datera tornet genom ursprungliga takbjälkar som fällts vintern 1547-48, dels visa att det från början varit avsett ingå i en vattenomfluten, sluten anläggning tillsammans med två längor i nordväst. Byggherre var Per Brahe d ä; i huvudbyggnaden finns inmurad en sten med dennes namn och vapen samt årtalet 1548.
Vasatornet är uppfört av gråsten i markvåningen. Över denna finns två våningar av tegel. Mot gårdssidan har det en svagt framträdande tresidig utbyggnad. Murarna är putsade och kalkade i rosarött, markvåningen i kimröksgrått. Tornet täcks av en plåtklädd huv, krönt av en genombruten lanternin med ett tornur; vindflöjeln är daterad 1746.
Interiören har i första ovanvåningen grisaillemålningar från 1600-talets slut i taket samt på dörren och fönsterluckorna. Störst intresse tilldrar sig dock rummet i översta våningen, de s k Vasarummet eller "Gustav Vasas studerkammare", vars väggpaneler har välbevarade målningar från 1500-talets senare hälft.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2