Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, OLAUS PETRI 3:237 ÖREBRO STATIONSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Järnvägen Hallsberg - Mosås - Örebro stod klar 1862, samtidigt som den äldsta statliga banan, Västra stambanan Göteborg - Stockholm. Banan Örebro - Hallsberg kom att bli en viktig förbindelse mellan Mjölby och Krylbo; Västra stambanan bands på så sätt samman med den privata Köping - Hults järnväg.
Stationsbyggnaden i Örebro uppfördes samtidigt med järnvägen och invigdes 1862. Arkitekt var Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824 - 1919). Edelsvärd var en militärt utbildad arkitekt, han tjänstgjorde som ingenjörsofficer och drev samtidigt en framgångsrik arkitektbyrå i Göteborg. Edelsvärd blev 1855 Järnvägsstyrelsens chefsarkitekt, en post som han kom att upprätthålla i fyrtio år, vilket innebär att huvuddelen av Sveriges stationshus tillkommit under hans ledning.
Edelsvärds främsta insats som arkitekt består i hans medvetna strävan att förena byggnadsteknisk utveckling och arkitektonisk gestaltning. Han var engagerad i tidens strävan att skapa modern arkitektur utifrån medeltida formspråk, men kom som arkitekt främst att få betydelse för träbyggande i former som 1800-talets utvecklade sågverksteknik erbjöd. Han hade studerat byggande i England, och genom Tidskrift för praktisk byggnadskonst, där han var redaktör 1850-1853, sökte han ge spridning åt nya kunskaper och idéer inom byggnadskonsten.
År 1901 förlängdes stationsbyggnaden åt söder, en större ändring och tillbyggnad skedde 1910. Året därefter förstorades väntsalen bl.a. genom en utbyggnad på östra sidan. År 1934 byggdes stationen ut genom ytterligare en förlängning åt söder.
Stationshuset är exteriört relativt välbevarat, men visar också prov på senare tiders ombyggnader som speglar järnvägstrafikens utveckling i Örebro och i hela landet. Byggnaden har under 1990-talet genomgått en exteriör upprustning, som genom en hög antikvarisk ambitionsnivå, på ett påtagligt sätt befäst och förstärkt byggnadens stora kulturhistoriska värde. Under samma period gjordes även en större invändig ombyggnad.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2005-03-17, Dnr 432-03450-2004