Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härnösand kn, UTANÖ 3:55 HEMSÖ FÄSTNING

 Anlaggning - Historik

Historik
Från slutet av 1800-talet fanns tankar på behovet av en fästning vid den djupa mynningsviken till Ångermanälven som stöd för flottans rörelser i dessa vatten. 1914 års försvarsbeslut innebar ett anläggande av Hemsö fästning och Luleå kustposition samt uppsättande av Hemsö kustartillerikår. Detta gjordes med tanke på att skydda det ekonomiskt och militärt viktiga inloppet till Ångermanälven. En örlogsdepå skulle finnas i Ådalen och en docka byggdes i Gustafsvik. Först under 1920-talet började planerna förverkligas.
1916 påbörjas befästningsarbetena på Hemsön. Arbetet på batteri Dalom på den norra delen av Hemsön fortsatte och batteriet var färdigbyggt 1922. Batteriet som var nedsprängt i berg bestod av två 15 cm kanoner och två strålkastare. Avvecklingen av detta batteri påbörjades när batteriet på Storråberget uppfördes.

1925 års försvarsbeslut innebar att Hemsö fästning blev lagd i materialreserven liksom örlogsdepån.

Vid andra världskrigets utbrott 1939 påbörjades en upprustning och 1942 års försvarsbeslut innebar betydande förstärkningar av kustförsvaret. 1939 får Hemsö fästning åter bemanning främst från Vaxholm. Enligt 1942 års försvarsbeslut skulle Hemsö fästning utvecklas till Sveriges största fästning någonsin. Beslutet innebar även en förstärkning av kustartilleriet vid de norrländska hamnarna och åtskilliga minlinjer tillkom i farvattnen vid Ångermanälvens utlopp.

Hotbilden under kalla kriget medförde också en kraftig utbyggnad av försvaret utefter Norrlandskusten med moderna anläggningar i berg som påbörjades i början av 1950-talet.
Åren 1953-1957 uppfördes batteriet vid Storråberget och mellan åren 1961-1963 byggdes det lätta batteriet på Havstoudd. Åren 1967-1968 byggdes sedan mätstationen på Kläffsön.

Under 1980-talets senare del blev anläggningarna vilande. Värnpliktsutbildningen inriktades mot den nya amfibiebataljonen och 1989 utbildades de sista värnpliktiga på batterierna vid Storråberget och Havstoudd. Batterierna lades i malpåse i avvaktan på beslut om avveckling.

1989 var tiden för fasta befästningar och invasionsförsvar förbi, de militära förbanden blev mindre och rörligare. Detaljerad satellitspaning och moderna vapen gjorde också att befästningar som Hemsö blev lättare att upptäcka och mer sårbara. Fästningen kunde inte heller längre skydda mot de nya kärnvapnen som konstruerats.

1998 fattade regeringen beslut om att Hemsö fästningen skulle utgöra statligt byggnadsminne. Samma år öppnades batteriet i Havstoudd med visningar för allmänheten. Batteriet i Storråberget öppnades för visningar 2005.

År 2000 övertog Statens fastighetsverk förvaltningen av fästningen. De åtgärder som gjorts sedan dess har varit inriktade på att utveckla besöksmålet Hemsö fästning. Fritidsbaracken från 1970-talet om- och tillbyggdes 2005 för att inrymma en restaurang. Den f.d. vårdlokalen tillbyggdes för att inrymma toaletter för besökare. Bergvärme har installerats i båda batterierna. Ett mindre avloppsverk i anslutning till restaurangen var klart 2013.

2015 revs fritidsbaracken och en ny restaurang byggdes på samma plats. På senare år har även gjorts anpassningar för tillgänglighet, förbättringar av brandskydd och brandutrymning på flera ställen inom anläggningarna. Det senaste som projekterats är en markförlagd solcellsanläggning norr om batteri Storråberget.

Källa: Revidering av skyddsbestämmelser, RAÄ-2019-2531, 2020-06-22.