Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lindesberg kn, LINDESÅS 1:1 GAMLA SUNDSBRON

 Anlaggning - Historik

Historik
Gamla Sundsbron är belägen vid södra infarten till Lindesberg. Bron är en valvbro i tre spann som ritades av chefen för Mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet G Lindequist och uppfördes 1902-03. Valven är utförda i gjuten betong, utfört av Skånska Cementgjuteriet. Landfästen, tillfartsbankarnas sidomurar samt mellanpelare är utförda i huggen natursten. Brons totala spännvidd är 42 meter. Bredden var ursprungligen 6,3 meter, men den utökades vid en ombyggnad 1935 till 9,0 meter. Breddningen gjordes i form av en utkragning av brons överbyggnad. Valvens sidor var ursprungligen spritputsade och färgsatta i gult och rött. I samband med ombyggnaden fick bron nya valvsidor av bågskivor i omålad betong.
Gamla Sundsbron är en representant för den första generationen av betongbroar i Sverige - ett utvecklingsskede i skiftet mellan sten- och betongbyggnadsteknik. Brotypen är till sin konstruktion mycket lik de gamla stenbroarna, men delvis byggd med den nya tidens material. Byggtekniken i valvbroar som Gamla Sundsbron och de övriga äldre betongbroarna skiljer sig från de senare i att valven i denna typ inte armerades eftersom de endast var gjorda för att belastas med tryckkraft.
Gamla Sundsbron ansluter sig stilmässigt till stenvalvsbroarna, men de förhållandevis lätta och tunna betongvalven hör hemma i ett modernare formspråk. Endast ett tiotal broar byggdes i denna teknik.
Under 1970-talets mitt uppfördes en ny bro, öster om den befintliga. Sedan dess används Gamla Sundsbron endast för gång- och cykeltrafik.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-03-07, Dnr 432-08536-1997