Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, KÄLLA 2:1 KÄLLA GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Källa förmodas ha varit ett religiöst centrum redan i förkristen tid, och ett källsprång i kyrkogårdens nordvästra hörn kan vara upphovet till kyrkans och socknens namn. Källa gamla kyrka ligger i anslutning till en skyddad naturhamn på Ölands östkust och förefaller att alltid ha legat avskilt från den agrara bebyggelsen. Källa hamn var en av de viktigaste på Öland, en knutpunkt i Östersjötrafiken, inte bara mellan Gotland och det svenska fastlandet utan även mellan Nordtyskland och hamnarna norrut kring Östersjön.
Kyrkobyggnaden är belägen på västra delen av en stor, muromgärdad kyrkogård med två murade stigluckor, från 1756 (i söder) och 1827 (i väster). På den utvidgade östra delen av kyrkogården finns en husgrund efter vad som troligen varit den medeltida prästgården. Att stenhuggeri varit en viktig näring i socknen vittnar kyrkogårdens gravminnen om. Liggande gravhällar från 1600-, 1700- och 1800-talen täcker marken i söder och öster och ger kyrkogården en säregen karaktär. Norr om kyrkan finns stående kalkstensflisor, som troligen markerar gravar från äldre medeltid. En klockstapel har stått i kyrkogårdens sydvästra del.
Kyrkogården omges av en mur av kalksten och gråsten med stigluckor i väster och söder från mitten av 1700-talet. Vid östra muren finns rester av en medeltida byggnad. På kyrkogården finns ett stort antal värdefulla gravstenar, både från medeltiden och senare.