Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, KÄLLA 2:1 KÄLLA GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Redan då träkyrkan uppfördes på platsen bör en kyrkogård ha anlagts. Det enda vi vet om
dess utseende är att den var mindre än den kyrkogård som finns idag. När stenkyrkan byggdes
på 1100-1200-talen utgjordes kyrkogården av de västra delarna av dagens kyrkogård. Platsen
bör ha varit omgärdad men hur vet vi inte. Nordost om kyrkan, inom gränserna för dagens
kyrkogård finns grundrester efter en större byggnad och mindre uthus. Man tror att den större
byggnaden har varit ett gilleshus.

År 1634 besöktes Källa av Rhezelius. Hans avbildning visar en rektangulär kyrkogård med
ytor för gravsättningar främst öster och söder om kyrkan. Platsen var omgärdad och ingångar i
form av luckskjul fanns i väster och söder. Vid den här tiden stod en klockstapel i den
sydöstra delen av kyrkogården. Den var konstruerad som en öppen klockbock. Vid slutet av
1500-talet hängde där en klocka som var tillverkad 1455 vilket tyder på att stapeln hade
medeltida ursprung. En stor reparation av klockstapeln genomfördes 1662. En ny stapel
byggdes 1701 av smeden Daniel i Gröndal, Köping sn, men denna revs 1890 och materialet
såldes på auktion. Daniel i Gröndals klockstapel var försedd med en flöjel av en gammal
kopparkittel med årtalet 1707.

År 1660 inskaffades troligen den solvisare som tidigare stod på kyrkogården. Ekstolpen till
visaren står idag i vapenhuset. Solvisaren fanns kvar på kyrkogården ännu 1857.
Under 1600-talet var kyrkogårdens portar av trä. De byggdes om 1675-76. I öster, intill
stigluckan, fanns också en klivstätta. Ytterligare en klivstätta fanns i omgärdningen norr om
kyrkan. Av denna kan man ännu se spår i muren. Den södra stigluckan byggdes 1756 av
murarmästare Skog. Man lät det befintliga luckhuset av trä stå kvar, utom taket, och murade
stigluckans stolpar runt luckskjulets stolpar. Som byggnadsmaterial ska man bl a ha använt
fragment från Borgholms slott. Vid mitten av 1800-talet fanns trätrappor intill de båda
stigluckorna i öster och söder. De tjärades bl a 1853.

År 1746 beslöts att man skulle göra en ny indelning av kyrkogården men denna genomfördes
inte förrän 1796, detta på grund av oenighet. Åtgärden innebar att sockenborna uppmanades
att ta tillvara på de gravhällar som man kunde bevisa tillhörde familjen. De hällar som ingen
gjorde anspråk på såldes därefter och förtjänsten gick till kyrkan. Därefter gjorde man en ny
indelning av kyrkogården och fördelade platserna mellan socknens gårdar. Åtgärder av det här
slaget var vanliga på våra kyrkogårdar under 1600-1800-talen. Källa är en socken med starka
stenhuggartraditioner vilket gjorde att många tillverkade egna gravhällar till familjen. De tog
stor plats och man blev säkert regelbundet tvungna att göra nya indelningar av kyrkogården.
Muren runt kyrkogården krävde en del underhåll. År 1808 beslöt man att muren skulle göras
två alnar bred i botten och 1½ aln vid krönet. Höjden skulle vara 10 qvarter vilket är 150 cm.
Muren omlades delvis 1813. Man använde sig då bl a av överblivet material från
ombyggnaden av kyrkan. Det gjorde man också när man byggde den västra stigluckan 1827.
Man gjorde då på samma sätt som när man byggde den södra stigluckan och lät delar av
luckskjulet stå kvar. Även i denna stiglucka ingick byggmaterial från Borgholms slott. Arbetet
utfördes av inhysemannen Pär Svensson i Höganäs.

När den nya kyrkan byggdes i Vi överfördes fyra gravhällar från den gamla kyrkan. En av
dessa är en mycket vackert huggen häll som stilmässigt visar stora likheter med den kände
stenhuggarmästaren Marten Vahtis arbeten. Möjligen är hällen ursprungligen tillverkad för
kyrkoherde Oestanus Petris första hustru som dog i början av 1600-talet. En av de andra tre
hällarna är kyrkoherde Oestanus egen gravhäll från omkring 1633. De allra flesta gravhällarna
blev dock kvar på den gamla kyrkogården. Under 1900-talets första årtionden ska
kyrkogården ha iordningställts. Buskage av syrener röjdes bort så att det blev lättare att gå runt
på platsen.

År 1940 flyttades gravhällen över Tyrgil in i kyrkan. Hällen är från tiden omkring sekelskiftet
1300 och visar en man i helfigur. Traditionen gjorde länge gällande att detta ska ha varit en av
socknens präster under medeltiden. Bilden omtolkades dock av fil dr Sölve Gardell i Gunnar
Håkanssons bok ”Öländska personminnen”. Man anser nu att mannens klädedräkt och attribut
ska ha tillhört en pilgrim.

Under 1900-talet har Källa ödekyrka blivit ett populärt besöksmål. Därför ordnades 1956
toaletter och parkering vid kyrkan efter ritningar av stadsarkitekt Nils Carlgren.
De ålderdomliga gravhällarna är märkta av väder och vind. År 1960 lagades tre gravhällar på
kyrkogården samt Tyrgils häll av preparator R S Wibeck. Lagningarna gjordes med stenkitt.
Ytterligare mindre lagningar av gravhällar har gjorts under 1900-talet andra hälft. Samma år
gjordes också en del intressanta fynd på kyrkogården och i kyrkan. På kyrkogården upptäckte
man att det i nordvästra hörnet fanns en igenväxt brunn. En teori är att detta är den källa som
gett socknen dessa namn och som i hednisk tid fungerat som en offerkälla. En notis om
brunnen finns från 1866. Den sägs då vara mycket förfallen. Äldre personer visste då att
berätta att källan höll vatten mycket bra. Inne i kyrkan hittades tre gravkammare i korets
västra del. En av dessa anses vara kyrkoherde Oestanus Petris gravplats. Hans gravhäll finns
idag i nya kyrkan.

År 1961 belades gången från södra stigluckan till vapenhuset med kalkstensflis. Sex år senare
togs en ny ingång till kyrkogården upp i nordost. Den försågs med en järngrind mellan
granitstolpar.

Under åren 1971-72 genomfördes en större utgrävning inne i kyrkan och på delar av
kyrkogården. Man fann bl a flera gravplatser utmed kyrkans vägg där takdroppet föll. Dessa
platser ansågs vara särskilt fina och många barn begravdes här. Man undersökte också några
stenar som stack upp i gräsmattan norr om kyrkan. De visade sig vara stående stenar vid
kortändarna av en liggande häll. Konstruktionen liknar en s k Eskilstunakista vilka brukar
dateras till tidigt medeltid. Ytterligare en Eskilstunakista ska ha funnits på kyrkogården och
delarna av denna finns idag i Kalmar läns museums samlingar. I samband med grävningarna
hittades också tre runstensfragment. År 1972 tillkom också klockstapeln vars klocka är gjuten
i Sigtuna.

Stigluckorna lagades 1976. Då rensades också kyrkogårdsmuren från sly och delar av muren
omlades. Vid grävning för ledningsstolpar samma år påträffades benrester sydost om
kyrkogården. Enligt uppgift från R Boström ska kyrkogården ha utvidgats i den riktningen på
1700-talet. Området har ansetts vara platsen för ett gilleshus men några spår av detta kunde
man inte hitta.

Under 2000-talet har gravhällarna vid Källa Gamla kyrka använts för att testa olika typer av
bruk och kitt som används för att laga kalkstenshällar. Försöken avslutades hösten 2007.ARKIV OCH LITTERATUR
Antikvariskt Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
Kalmar läns museums topografiska arkiv
Lantmäteriet
Boström, Ragnhild, Källa kyrkor, Stockholm 1969
Bucht, Eivor (red), Kyrkogårdens gröna kulturarv, Klippan 1992
Hammaskiöld, Hans mfl, Minnets stigar – en resa bland svenska kyrkogårdar. Stockholm 2001
Hammarskjöld, Britt-Marie, Ett läns utveckling-Kulturminnesvårdsprogram för Kalmar län. Etapp 1, Översikt. Kalmar 1985
Håkansson, Gunnar, Öländska personminnen, Göteborg 1942
Larsson, Lars-Olof, Växjö stift under 800 år, Karlskrona 1972
Rahmqvist, Sigurd (red), Det medeltida Sverige, Bd 4, Småland 4, Stockholm 1999
Ullén, Marian, Medeltida träkyrkor, 1 Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland.
Stockholm 1983
Åberg, Göran, Sankt Sigfrids stift i historia och nutid, Växjö 1996
Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se
Muntliga uppgifter Elof Pettersson