Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, TEKNISTEN 2 BORGEN, RUDBECKSSKOLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
I Örebro hade man år 1853 fattat beslut om att inrätta en teknisk elementarskola om anslag från Staten skulle beviljas. Staden hade lovat att hålla ”passande lokaler” för en sådan skola. Drivande i frågan var kontraktsprosten i Örebro, Gustaf Wilhelm Gumaelius. Han satt också i Sveriges riksdag, och var en starkt drivande kraft i samhället. Han var särskilt engagerad i utbildningsfrågor, och en av förgrundsgestalterna bakom den obligatoriska folkskolan som infördes i Sverige år 1842. I Örebro drev han flera skolbyggnadsprojekt; en byggnad för småskolan som togs i bruk år 1854, och en ny folkskolebyggnad centralt i Örebro som invigdes år 1863.
Tekniska elementarskolan började sin verksamhet i provisoriska lokaler år 1857. Den var då den tredje av sitt slag i landet. Den stora stadsbranden i Örebro år 1854 hade försvårat möjligheterna att hitta lämpliga lokaler. Ett förslag väcktes då att uppföra en större byggnad av sten som skulle innehålla såväl stadens rådhus som lokaler för den tekniska skolan. Stadsarkitekten Fridolf Wijnbladh presenterade i februari 1856 underlag och ritningar för en sådan byggnad, och man fattade senare under året beslut att den skulle uppföras. Tekniska skolans lokaler blev klara för besiktning år 1861, medan byggnaden som helhet togs i bruk år 1863. Skolan fanns i Rådhuset fram till början av 1900-talet, då staden övertog skolans lokaler.
Tidens industrialisering och urbanisering ledde till att Örebros befolkning ökade kraftigt under 1800-talets sista decennier. När skolan öppnade fanns 15 elever, år 1875 hade det ökat till 93 stycken. Lokalerna i Rådhuset räckte snart inte till för den ständigt ökande efterfrågan på utbildning. År 1881 framförde skolans styrelse för stadsfullmäktige att lokalen visserligen är
”Till det yttre storartad och präktig, men saknar likväl många av de egenskaper, som äro av vikt för varje läroanstalt, särdeles en teknisk.”
10 år senare togs åter lokalfrågan upp och en utredning tillsattes. Det ledde till att stadsfullmäktige år 1896 fattade beslut om en nybyggnad för Tekniska elementarskolan, och samma år bestämde man att anta ett förslag till nybyggnad som utarbetats genom arkitekten Ludvig Peterson. Den nya skolbyggnaden invigdes år 1901 av konung Oscar II. Skolan hade i början av 1900-talet närmare 200 elever. Den fortsatta samhällsutvecklingen ledde till att skolan kompletterades med nya byggnader under 1930-, 1950- och 1960-talen. Idag finns ca 900 elever på skolan, som nu också nu har en annan inriktning. Den är en av stadens gymnasieskolor med ett brett utbud av utbildningar. Tiderna har förändrats, men ”Borgen” är fortfarande skolans självklara huvud- och karaktärsbyggnad.