Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1208-24.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKSANDS KYRKA (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Historik

Medeltida socken. Djura utbruten omkring 1640, Siljansnäs utbruten 1875. Kyrkan ligger i en svag sluttning mot Österviken.

I: Sannolikt var den första kyrkan av trä. Vid restaureringar 1909, 1931 och 1943 har iakttagelser gjorts av grundmurar till en trolig träkyrka. En kolanhopning innanför grundmurens sydvästra hörn ansågs tyda på att byggnaden brunnit. Andra rester av murar har ansetts tillhöra den första stenkyrkan på platsen, men tolkningen får betecknas som osäker.

II: Den befintliga stenkyrkan har ett oregelbundet femskeppigt långhus och ett smalare, polygonalt kor. Framför långhusets västra gavel finns ett vapenhus och i ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans plats på udden som skapats vid Österviken och Österdalsälven brukades redan under förhistorisk tid. Rester av en stenåldersboplats, vikingagravar, ett gravfält med brandgravar samt tidiga kristna gravar vittnar om platsens betydelse och långvariga användning.

Nuvarande kyrka har haft två föregångare varav den andra utgör kärnan i nuvarande byggnad. Del av lämningarna som påträffats under golvet bedöms ha utgjort grundmuren till en kvadratisk träbyggnad, troligen en stavbyggnad. Ytterligare lämningar anses härstamma från en medeltida stenbyggnad som bedöms ha varit föregångaren till nuvarande kyrka. Till omfång anses den ...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Grundläggningar tyder på förekomsten av en kvadratiskt träbyggnad på platsen. Förhistorisk gravfält på kyrkans plats
År 1300 - 1399 Nybyggnad
En medeltida byggnad i senromansk stil från omkring 1300 ? utgör Leksands kyrkas innersta kärna. Den motsvarade lång-husets tre mellersta skepp, var ovälvd med högt och brant tak
År 1570 - Okänt Brand
Tornet eldhärjas, ny spira uppförs
År 1627 - 1627 Brand
Tornet skadas, spiran och klockorna förstörs, långhusets yttertak skadas. Ny spira uppförs
År 1628 - 1630 Nybyggnad
Uppförs klockstapeln, efter att kyrkans torn brandhärjats. Den placeras strax utanför bogårdsmuren
År 1709 - 1715 Nybyggnad
Byggm. Magnus Lundström: Större delen av tornets tegelmurverk rivs, ner till långhusets höjd, nytt tak motsvarande nya korets tak. Tornet omvandlas till vapenhus. Utvidgning: nytt kor i öster i förlängningen av mittskeppet, pelare och bågar i mittskeppet omformas med undantag av västra travéen, norra sidoskeppet uppförs. Taket ombyggs till brutet tak och kröns med lökspira. Spiran kröns med ett kulkors, gyllene kungakrona och Karl XII:s namnchiffer. Träbyster av Petrus och Paulus (templets skyddspatroner) placeras på takåsen. Ombyggnaden gav Leksands kyrka sin nuvarande form och utseende. Under följande år förnyas större delen av kyrkans inredning. Bl.a. tillkommer nya slutna bänkar som anpassas till skeppsindelningen och de nya gångarna
År 1773 - 1773 Ändring
Ändring av klockstapeln som får sitt nuvarande tak
År 1802 - 1839 Ändring - Inhägnad, mur
Stenmurarna kring kyrkogårdens äldsta del uppförs, portarna tillkommer 1801 och 1803, smidesgrindarna 1802
År 1918 - 1919 Utvidgning - Begravningsplats
Anläggs det s.k. spanskaområdet, nedanför S:t Petri. Grav-kvarteren tillkommer då spanska sjukan härjar som värst i landet
År 1963 - 1963 Ändring - Inhägnad, mur
Stenmuren och grindstolparna repareras
År 1967 - 1967 Nyanläggning - Begravningsplats
Anläggs norra kyrkogården
År 1979 - 1979 Nyanläggning - Minneslund
Anläggs en minneslund
År 1985 - 1985 Nybyggnad
Gravkapellet nordväst om kyrkan ombyggs. Gravkapellet nordväst om kyrkan, S:t Petri kapell fick sin nuvarande utformning 1985. Ursprungligen var det ett enklare bårhus som enligt ett inristat årtal uppfördes 1760