Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nora kn, ÄLVHYTTAN 3:34 ÄLVHYTTE MISSIONSHUS

 Anläggning - Värdering

ÄLVHYTTE MISSIONSHUS
6/8/09
Motivering
De väckelserörelser som växte fram under 1800-talet har spelat en framträdande roll i Örebro läns historia. Älvhytte missionshus är ett mycket välbevarat exempel på väckelserörelsernas byggnader från 1900-talets tidiga del.

Missionshuset uppfördes genom frivilliga insatser med delvis återanvänt material under ledning av en lokal byggmästare, det målades invändigt av bygdens dekormålare, t.o.m. takpannorna är av lokal tillverkning. Det har också en stilmässig utformning som tydligt speglar den lokala byggnadstraditionen.

Missionshuset i Älvhyttan är från många aspekter ett mycket representativt exempel på väckelserörelsernas verksamhet och betydelse i samhället under den tid de var mest expansiva. Det ahr också ett mycket stort lokal- och socialhistoriskt värde genom att det så konsekvent skapades och uppfördes av material och personer på platsen. Den så tydligt lokalt färgade byggnaden speglar därigenom drivkraften och engagemanget hos de människor i Älvhyttan som tillsammans byggde missionshuset.

Genom sin representativitet, sitt lokal- och socialhistoriska värde och välbevarade ursprungliga karaktär fyller Älvhytte missionshus väl kraven i 3 kap 1 § kulturminneslagen - "synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde" - för att skyddas och bevaras som byggnadsminne.