Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KYRKBYN 28:3 LUNDBY GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

LUNDBY GAMLA KYRKA
5/10/05
Motivering
LUNDBY KYRKBY har anor från förhistorisk tid och vid byn låg häradets tingsplats. Lundby gamla kyrka med kyrkogård ligger karaktäristiskt placerad på en höjd. Kyrkan uppfördes under 1300-talet men Lundby antas ha haft en tidigare kyrka, eftersom bygden kristnades redan under tidig medeltid. Kyrkogården är utvidgad åt norr. Söder om kyrkan står en klockstapel som uppfördes på 1630-talet då Lundby blev moderkyrka för Lundby och Tuve socknar.

KYRKOGÅRDEN består av en äldre del kring kyrkan och klockstapeln, samt en yngre och större del som tar vid i norr. Den äldre delen omgärdas av en karaktärsskapande kraftig och påfallande välhuggen stenmur med stiglucka i väster. Kyrkogårdens äldsta del har troligen kvar sin ursprungliga form med större utbredning på södra sidan av kyrkan än den norra. Några äldre gravar och gravstenar finns bevarade. Längs den yngre kyrkogårdsdelen löper en stenmur som kan vara en rest av den rivna prästgårdsanläggningen.

EXTERIÖREN har än idag den medeltida kyrkans grundplan. Anmärkningsvärt är kyrkans tydliga gotiska influenser med rester av ett strävpelarsystem som syns tydligast på den norra fasaden samt runt det gotiska tresidiga koret. Kyrkans spetsbågiga port- och fönsteröppningar i kor och söderfasad bär även de gotikens formspråk.

Vid 1630-talets genomgripande ombyggnad revs strävpelarsystemet och de invändiga tegelvalven togs bort och samtidigt uppfördes sakristia och vapenhus (Idag kraftigt ombyggda).

INTERIÖRENS väggar bär spår efter de rivna tegelvalven. Kyrkorummet är relativt mörkt trots de förstorade fönsteröppningarna. Gotikens formspråk syns tydligast i koret med spetsbågefönster och en spetsbågad nisch i norra korväggen samt i långhusets sydportal.

Altaruppsatsen och predikstolen i renässansstil tillkom 1639, vilka än idag sätter en betydande prägel på interiören. Även altaret tillkom vid denna tid. Kyrkans dopfunt som dateras till 1200-talet anses vara unik i sin gestaltning.

Under 1700-talets första del byggdes läktaren i väster med målningar av Jesus och apostlarna på barriären. Väggarnas kalkmålade draperifriser daterar sig till samma period, liksom med stor sannolikhet även den fasta bänkinredningen som sträcker sig från västväggen till koret. År 1799 välvdes innertaket och försågs med målningar. Dagens takmålningar är rekonstruktioner av dessa.

1934 års stora restaurering syftade till att lyfta fram den medeltida gotiska kyrkan bl a återinsattes de spetsbågiga fönstren i koret och i den södra långhusväggen.ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:


Kyrkomiljön med kyrka, muromgärdad kyrkogård, klockstapel, stiglucka, uppvuxen grönska och bevarade äldre gravar.

Exteriören har den medeltida gotiska kyrkans grundplan. Kyrkan har bevarat medeltida murverk och synliga rester efter strävpelare och valvslagning. Det medeltida murverket utgör omistliga historiska dokument.
Kyrkans träinredning med dekorations målade ytskikt från 1639 respektive 1700-talet.

Väggarnas draperi- och skuggmålningar

Den unika medeltida dopfunten.