Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, MULSERYD 2:1 MULSERYDS KYRKA

 Anläggning - Värdering

MULSERYDS KYRKA
6/22/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Mulseryds kyrka ligger på en åsrygg i skogslandskapet mellan Komosse och Nissandalen. Den medeltida kyrkplatsen ligger i utkanten av en radby som följer åssträckningen. Invid kyrkan finns en äldre skolbyggnad.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges dels av en kallmur från sent 1800-tal och dels av ett sentida trästaket. Kring kyrkogårdens äldre del är rader av gamla lövträd. Grindstolpar av sten och smidesgrindar härrör från 1800-talet. Rätvinkliga grusgångar ger kyrkogården karaktär av sent 1800-tal. Bland gravvårdarna märks ett tiotal stenar, varav en porträttgravsten, från 1600-talet och tre gjutjärnskors från 1800-talet.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den rödfärgade timmerkyrkan från 1660 fick sin nuvarande utsträckning 1793 då dess fullbreda, tresidigt avslutade kor tillkom. Åtskilligt material från föregående medeltidskyrka torde ingå i långhusets västra del. Sin mesta särprägel får kyrkan av den gamla klockstapel som 1801 ombyggdes till torn (med synliga strävor), ett vanligt drag bland bygdens kyrkor. Karaktäristiskt är även exteriörens heltäckande spånklädnad och de branta sadeltaken. Tornet fick sin nuvarande gestaltning vid en större renovering 1893, varvid kyrkans gjutjärnsfönster tillkom. Interiören präglas av flera olika epoker, vilka sammansmälter till en enhet, där den varma färgsättningen spelar in. De bara timmerväggarna uppvisar rester av sin ursprungliga dekor med bibelscener, framtagna vid arkitekt Axel Forsséns restaurering 1930. Predikstol, porträttgravsten och rester av en altaruppsats härrör från tidigt 1700-tal. Altaruppsats med tavla av A G Ljungström, altarring, läktare, läktarbänkar och orgelfasad härrör från sent 1800-tal. Vid restaureringen 1953 tillkom sluten bänkinredning och nya dörrar. Dopfunten är medeltida.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrka och skola har ett framträdande läge i utkanten av en sammanhållen bymiljö.
- Kyrkans exteriör representerar skogsbygdernas träkyrkobyggande.
- Tornets bevarade karaktär av klockstapel.
- Spånklädsel och gjutjärnfönster.
- Interiörens enhetliga och harmoniska prägel som i huvudsak präglas av 1700- och 1800-talens ideal.
- Bevarad inredning från 1700- och 1800-talen.
- Väggarnas målningsfragment.
- Medeltida dopfunt.
- Kyrkogårdens stenmur, trädrad, grindstolpar, smidesgrindar och grusgångar.
- Gravvårdar från 1600-, 1700- och 1800-talen i och utanför kyrkan.