Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKOLÖRTEN 4 HÄSSELBY VILLASTADS KYRKA

 Anläggning - Värdering

HÄSSELBY VILLASTADS KYRKA
5/26/04
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Speciellt för Hässelby Villastads kyrkotomt är att den med gräset, de höga tallarna, planteringarna närmast kyrkan och avsaknaden av gravar mer liknar de omkringliggande villatomterna än en traditionell kyrkogård. Kyrkans exteriör är enkel och karakteriseras av den ljusa slammade putsen och de tre stora spröjsade fönstren. Kyrkan ger ett höjdsträvande intryck från söder med klocktornet som reser sig över kyrktaket, vapenhusets högsmala gavel och de höga fönstren. Numera bryts denna höjdsträvan delvis av ett sekundärt vilplan i galvaniserad plåt under kyrkklockorna.

Kyrkorummet präglas av väl avvägda proportioner och en generös ljusföring, vilken blir särskilt tydlig då vapenhuset nästan helt saknar dagsljus. Kyrkorummet flödar i ljus trots att långsidornas väggar är helt slutna. Fönstren är placerade så att de inte syns från entrén i söder, vilket ger en speciell effekt. Interiören är liksom exteriören enkel med en dämpad och begränsad färgskala och begränsad utsmyckning. Ljusföring och utsmyckning koncentrerar uppmärksamheten mot dopfunten och altaret. Båda står mot väggar där kalkmålningar med motiv av vardagliga människor och svenska ängsblommor bidrar till att ge kyrkan en lågmäld karaktär. Kyrkorummet ger ett sammanhållet intryck, trots att ett flertal material och ytbehandlingar har använts.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
" den slammade putsen som, både exteriört och interiört, låter murarnas tegelstruktur framträda tydligt
" kyrkorummets generösa ljusföring, trots de slutna långväggarna
" kyrkorummets sparsmakade utsmyckning och färgsättning
" kyrkotomtens höga tallar.