Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KORSNÄBBEN 1 ENGELBREKTSKYRKAN

 Anläggning - Värdering

ENGELBREKTSKYRKAN
3/24/06
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Engelbrektskyrkan betraktas som ett av den svenska jugendtidens och nationalromantikens främsta byggnadsverk och har även rönt stor uppskattning i internationella arkitekturkretsar. Kyrkan räknas som arkitekten Lars Israel Wahlmans mest framträdande verk. Det tidiga 1900-talets känsla för och intresse av tydligt bearbetade material som handslaget tegel, huggen granit och skuret trä är här mycket tydlig. Kyrkan är såväl exteriört som interiört rikt dekorerad, gestaltad in i minsta detalj av arkitekten själv eller i nära samarbete med konstnärer och konsthantverkare. Även kyrkotomtens gestaltning ingår i det allkonstverk som Engelbrektskyrkan utgör. Till sin hjälp anlitade Wahlman eliten av samtidens svenska konstnärer och konsthantverkare. Hans känsla för kristen symbolik visar sig både i den konstnärliga utsmyckningen och i inventariernas gestaltning.

Kyrkobyggnaden har en i stadsbilden mycket dominerande placering där den reser sig upp ur berget med sitt smäckra och höga kampanilliknande torn. De fritt grupperade byggnadsvolymerna med sina tunga tegelmurar och inslaget av natursten ger ett mäktigt intryck. Kyrkorummet har en överväldigande rymd med sin väl tilltagna takhöjd och vida korsarmar. Ljusföringen är speciell med dels dagsljuset som strålar in genom korsarmarnas stora fönster, dels mer eller mindre dolda ljuskällor. Trots all konstnärlig utsmyckning upplevs rummet som rent och avskalat med några få material och kulörer som samspelar på ett harmoniskt sätt; ljus puts, grå granit, mörkt trä, mässing samt dekormåleri i en samstämd palett. Hjortzbergs kormålning Kristus på korset är central i rummet. Såväl exteriör som interiör är mycket välbevarade sedan byggnadstiden. Påpekas kan att i stort sett samtliga originalarmaturer har bevarats, vilket är tämligen unikt. De få förändringar som ägt rum i kyrkorummet har skett med respekt för dess ursprungliga arkitektur, antingen av Wahlman själv eller i hans anda.

Det senare tillkomna kolumbariet är med sin karaktär av grotta och totala avsaknad av ljusinsläpp ett mycket speciellt rum. Takbehandlingen ger associationer till ett molnklätt himlavalv. Den indirekta, jämna belysningen och det sammanhållna materialvalet gör rummet, trots sin funktion, harmoniskt och ljust.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
" Engelbrektskyrkan som ett av jugendtidens och nationalromantikens främsta verk i Sverige och därtill Lars Israel Wahlmans mest framträdande byggnad
" kyrktornets betydelse i stadsbilden
" församlingshuset som en viktig del i kyrkomiljön
" såväl kyrkotomt, exteriör som interiör med sin ursprungliga konstnärliga utsmyckning, fasta inredning och sina inventarier utgör tillsammans en unik helhet med stora arkitektoniska och konstnärliga värden
" kolumbariets säregna utformning och karaktär.