Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, JÄRNBROTT 160:1 KAVERÖS KYRKA

 Anläggning - Värdering

KAVERÖS KYRKA
6/11/20
Motivering
KAVERÖS KYRKA uppfördes 1968-69 på ny kyrkplats, efter ritningar av Torsten Hansson, Per Persson och Sven Jönsson (Hansson & Persson AB). Kyrkan ligger i Kaverös i västra Göteborg, i ett område som bebyggdes med flerbostadshus under 1950- och 1960-talen. Området ligger i kuperad bergsterräng och bebyggelsen är medvetet anpassad efter naturen. Uppvuxna tallar, björkar och berg som går i dagen är karaktäristiska inslag i området.

KYRKOMILJÖN består av kyrkan, sammanbyggd med samlingslokaler, och en fristående klockstapel. Kyrkan är placerad på en liten bergknalle och är omgiven av en naturtomt.

KLOCKSTAPELN står nordväst om kyrkan. Den har en karaktäristisk form och får ofta stå som symbol för Kaverös kyrka. Stapeln är trebent och uppbyggd av trä. Formen är smäcker och de två klockorna hänger synligt.

KYRKOBYGGNADEN består av två sammanbyggda byggnadskroppar. Den har en särpräglad, asymmetrisk form som möjliggörs av stommen - en fribärande Töreboda limträkonstruktion.

Kyrksalen reser sig högre än resten av byggnaden och har ett pulpettak som faller av mot väster. De anslutande lokalerna omsluter kyrkobyggnaden på tre sidor och ligger under ett lägre pulpettak vars taklutning går åt motsatt håll. Kyrkorummets högsta vägg åt öster domineras av ett stort fönsterparti.

Material- och färgval ger kyrkan en medvetet diskret framtoning. Fasaderna är klädda med grov lockpanel och färgsatt i grågrönt. Taket är papptäckt, sockeln är av omålad betong och följer terrängen.

KYRKORUMMET präglas främst av omålat trä, som är det dominerande materialet, och den bärande limträkonstruktionen utgör ett framträdande blickfång i rummet. De många fönstren gör rummet ljust och rymligt, och fönstersättningen understryker rummets asymmetri. Deras placering medger dock inga utblickar, vilket gör rummet slutet mot omvärlden. Rummets enkla utförande är en viktig del av dess karaktär.

Kyrkan har en nära nord - sydlig orientering, med koret i söder. Korväggen markeras av ett väggmonterat kors av keramik, utfört av konstnär Agneta Larsen och enkelt och tidstypiskt i sitt uttryck. I väster finns en mindre kyrksal bakom en vikvägg, i öster ett smalt sidoskepp.

Orgeln, med glasad överdel och väggmonterade träpipor, har ett särpräglat utseende.

Kyrkan är i det närmaste oförändrad sedan byggnadstiden, såväl in- som utvändigt.


ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

Kyrkan är i princip oförändrad, såväl in- som utvändigt
Klockstapeln är en viktig symbol för kyrkan