Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TISTELJÄRNET 13

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Tisteljärnet 13 är ett välbevarat och välgestaltat flerbostadshus, uppfört på 1920-talet. Huset har i huvudsak bevarat sin ursprungliga arkitektur och har ett arkitektoniskt värde. De senare tillkomna takkuporna är dock främmande för husets ursprungliga arkitektur. Längs Stockholmsvägen finns flera flerbostadshus från samma tid, tillsammans med grannhusen utgör fastigheten en väl sammanhållen miljö som är viktig för gatubilden.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.