Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PLÖJAREN 41

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Plöjaren 41 är ett välbevarat flerfamiljshus, uppfört i slutet av 1920-talet, efter ritningar av Edvin Engström vid Egnahemsbyrån. Byggnaden är utförd i en tidstypisk stram klassicistisk stil och har ett arkitektoniskt värde. Fastigheten ingår i ett enhetligt område av flerfamiljshus från 1920-talet belägna i anslutning till Nynäsvägen. Tillsammans med husen intill utgör sträckningen en väl sammanhållen miljö som är viktig för gatubilden.


Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.