Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, HÖSKULLEN 5

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Under 1930- talet och 40-talet uppfördes även ett antal byggnader i stadsdelen i regi av Småstugebyrån. Småstugebyggandet i Stockholm har ett samhällshistoriskt värde, eftersom företeelsen berättar om den kommunala social- och bostadspolitiken från 1920-talet och framåt. Många av småstugorna har genom åren blivit förändrade, varför de få välbevarade stugorna har ett dokumentvärde.

Höskullen 5 är en välbevarad småstuga från 1933 av typ II från Stockholms stads fastighetskontors småstugebyrå. Småstugan är uppförd i en tidstypisk arkitektur och har ett arkitekturhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Tillsammans med husen intill utgör området en väl sammanhållen miljö som är viktig för gatubilden.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.