Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KÖRKARLEN 9

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Frikyrka från 1911 som uppfördes efter ritningar av Josef Norén. Kyrkan har byggts till vid två tillfällen och består av tre volymer, var och en i tidstypiskt utförande. Kyrksalen är placerad i öst-västlig riktning och har tillsammans med tillbyggnaderna ett arkitektoniskt värde, mot norr ligger en vinkelbyggd samlingssal och i väster en modernistisk tillbyggnad. Kyrkan är välgestaltad och bevarar sin ursprungliga utvändiga arkitektur. Kyrkobyggnader utgör en del i samhällsbildningen och har ett samhällshistoriskt värde.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.