Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, TRATTSKIVLINGEN 7

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Området utformades efter förebilder från engelska och tyska trädgårdsstäder. I området finns Sveriges första radhus. Stadsplanen är anpassad efter terrängen. De flesta husen uppfördes genom självbyggeri. Spekulanterna erbjöds sju typhusförslag, ritade av olika arkitekter. Flertalet enfamiljshus var rödfärgade med vita snickerier medan parhusen var putsade. Taken täcktes med lertegel. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Trattskivlingen 7 är en välbevarad villa, uppförd 1927-29 efter en ritning av Edvin Engström vid Egnahemsbyrån. Villan är uppförd i en tidstypisk arkitektur. Byggnaden bevarar sin ursprungliga arkitektur och har arkitekturhistoriska och byggnadshistoriska värden. Byggnadens autenticitetsvärden förstärks av bevarade ursprungliga detaljer såsom veranda, panel, fönster mm. Tillsammans med husen intill utgör området en väl sammanhållen miljö som är viktig för gatubilden.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.