Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SLÅTTERKARLEN 4 M.FL.

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Området utformades efter förebilder från engelska och tyska trädgårdsstäder. I området finns Sveriges första radhus. Stadsplanen är anpassad efter terrängen. De flesta husen uppfördes genom självbyggeri. Spekulanterna erbjöds sju typhusförslag, ritade av olika arkitekter. Flertalet enfamiljshus var rödfärgade med vita snickerier medan parhusen var putsade. Taken täcktes med lertegel. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Slåtterkarlen 4-5 är ett välbevarat parhus från 1910, efter typritning från Stockholms stads Lantegendomsnämnd, signerad Victor Bodin. Huset är uppfört i en tidstypisk arkitektur med inslag av jugend. Byggnaden bevarar sin ursprungliga arkitektur och har arkitekturhistoriska - och byggnadshistoriska värden. Byggnadens autenticitetsvärden förstärks av bevarade ursprungliga detaljer såsom vissa fönster mm. Tillsammans med övriga parhus utmed Björkvägen bildar fastigheterna en väl sammanhållen miljö som är viktig för gatubilden och byggnaden har därigenom starka miljöskapande värden. De inbyggda farstukvistarna överensstämmer inte med den ursprungliga utformningen.

Byggnaden/byggnaderna ingår i ett område av Riksintresse för kulturmiljövården.

Byggnaden/byggnaderna ingår i ett kulturhistoriskt skärskilt värdefullt område, utpekat i Stockholms översiktsplan.