Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, STENMURKLAN 11

 Anläggning - Värdering

3/6/08
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gamla Enskede, som började byggas ut 1908, är Stockholms första exempel på kommunalt planerad egnahemsbebyggelse, och har därigenom ett stort samhällshistoriskt värde. Området utformades efter förebilder från engelska och tyska trädgårdsstäder. I området finns Sveriges första radhus. Stadsplanen är anpassad efter terrängen. De flesta husen uppfördes genom självbyggeri. Spekulanterna erbjöds sju typhusförslag, ritade av olika arkitekter. Flertalet enfamiljshus var rödfärgade med vita snickerier medan parhusen var putsade. Taken täcktes med lertegel. Gamla Enskedes karaktär av trädgårdsstad har bevarats väl, och området har stora miljöskapande värden.

Stenmurklan 11 är en välbevarad villa, som uppfördes 1927-28 efter ritning av Edvin Engström, vid Egnahemsbyrån. Villan är uppförd i tidstypisk arkitektur och har ett arkitektoniskt- och miljöskapande värde. Byggnadens autenticitetsvärden förstärks av bevarade ursprungliga detaljer såsom fönster, glasad entréveranda, lertegel mm.

Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.