Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Finspång kn, RISINGE 1:50 RISINGE GAMLA KYRKA

 Anläggning - Värdering

S:ta Maria kyrka, Risinge gamla kyrka
2/14/19
Motivering
Risinge gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Kyrkan hör till en relativt liten grupp stenkyrkor i landet med säkerställd datering till 1100-talet. Genom sin utsmyckning och inredning utgör den ett karakteristiskt exempel på hur de medeltida kyrkorummen förändrades efter reformationen. Kyrkorummet fick sin nuvarande karaktär under 1700-talet och har därefter bevarats nära nog oförändrat. Den rika målningsutsmyckningen kan knytas till regionalt verksamma mästare. Kyrkan är en av få med bevarade senmedeltida målningar som dessutom aldrig varit överkalkade.

Den sammantagna miljön med Risinge gamla kyrka, den ålderdomliga kyrkogårdsmuren och den medeltida boden, prästgården och hembygdsgården har ett högt kulturhistoriskt värde och ingår även i en miljö av riksintresse för kulturmiljövården.