Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, HUSAREN 2 F.D RIDHUSET PÅ KAROLINSKA SKOLAN

 Anläggning - Värdering

F.d Ridhuset på Karolinska skolan
9/5/16
Motivering
Ridhuset ligger i den del av centrala Örebro som enligt beslut av Riksantikvarieämbetet 1987-11-05 är en miljö av riksintresse för kulturmiljövården. Det finns upptaget i det bevarandeprogram för innerstadens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse som har antagits av Örebro kommunfullmäktige 1988-09-29.

Det tillhör där kategori A - ”synnerligen märkliga byggnader i kulturhistoriskt avseende” - det vill säga sådana som redan är byggnadsminnen eller äger ett sådant värde att de kan förklaras som byggnadsminnen.

Ridhuset i Örebro är en viktig byggnad i den kulturhistoriskt mycket värdfulla bebyggelsemiljön kring Örebro slott. Den är idag tillsammans med den intilliggande Stabsbyggnaden, byggnadsminne sedan 2002, ett viktigt dokument över Örebros militära historia under 1800-talet. Den har en mycket väl bevarad ursprunglig karaktär, och det finns idag mycket få ridhus av denna typ bevarade i vårt land.
Mot bakgrund härav finner Länsstyrelsen att F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro väl fyller kraven i 3 kap. 1 § KML – ”synnerligen högt kulturhistoriskt värde” – och därmed får förklaras för byggnadsminne.