Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG BRÄMAREGÅRDEN 30:11 - husnr 1A, BRÄMAREGÅRDENS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BRÄMAREGÅRDENS KYRKA (akt.)
2005-09-15
Exteriörbeskrivning
EXTERIÖRBESKRIVNING

Brämaregårdens kyrka har en öst-västlig sträckning med torn i öster och rakt avslutat kor i väster. Sakristian ligger i en utbyggnad på den södra sidan om koret. Entrén till vapenhuset är placerad i den norra tornfasaden. Tornets södra fasad är sammanbyggd med Brämaregårdens församlingshem. Kyrkobyggnaden är i det närmaste symmetrisk i plan och fasader, men huvudentrén i norr samt sakristian och församlingshemmet åt söder bryter den regelbundna grundplanen.

Kyrkan är byggd i trä och stod klar 1925. Den är uppförd i en enkel nyklassicistisk stil. Huvudentrén är betonad med skulpterad omfattning, takfoten är markerad med kraftiga utkragade listverk och fasaderna är indelade med pilastrar. Karaktäristiskt är också de många runda fönstren samt det kraftiga och ganska låga tornet med sitt flacka torntak. Tornet är lika brett som långhuset. Exteriören är mycket välbevarad sedan byggnadstiden.

Arkitekten Sigfrid Ericson har även ritat bl.a. Masthuggskyrkan (1914) och Johannebergskyrkan (1940). Brämaregårdens kyrka representerar arkitektens mindre påkostade arbeten och är arkitekturhistoriskt intressant sedd i det större sammanhanget. Flatön i bohuslänska Morlanda och Träslövsläge i Halland har också enklare kyrkor som ritats av Ericson. De uppfördes 1927 och deras utseende är nära besläktat med Brämaregårdens kyrka.

_______________________________________________________________________

Kyrkan står på en ganska hög SOCKEL som är spritputsad och gråfärgad. STOMMEN är av trä och FASADERNA är klädda med locklistpanel och listerna har en enkel profil. I mötet mellan fasad och sockel löper en utkragad list. Vid byggnadens hörn och på långhusets fasader sitter utkragade pilastrar med bas och kapitäl av enkel utformning. Fasaderna är ljust grå, listverk och pilastrar är vita.

TORNET i öster är lika brett som långhuset. HUVUDENTRÉN i den norra tornfasaden är byggnadens mest betonade del. PORTEN är en rakt avslutad dubbeldörr klädd med panel satt i diamantmönster. Porten sitter i liv med fasaden och är gråmålad medan omfattningen är vit. Över porten sitter ett utkragat profilerat listverk och ovanför denna en rundbåge. Mitt i rundbågen finns en skulpterad relief i form av en urna. Den kröns av ett enkelt latinskt kors som bryter igenom rundbågen. Enklare svarvade urnor står på överstyckets ytterkanter. Över dessa sitter armatur i form av enkla glasglober. Kyrkporten nås via en hög rundad trappa i natursten eller en sluttande asfalterad gång som mynnar strax väster om trappan. Tornet har runda FÖNSTER med ekerspröjs mitt på fasaderna åt öster, norr och söder. I östfasaden sitter också tre fönster med färgat antikglas i spröjsade lufter som vetter in mot vapenhuset. Fönsterbänkarna består av utkragade profilerade lister och under fönstren sitter enkla bröstningar med grå speglar. Fönstren kröns av enkla rundbågar som innesluter gråmålade cirklar. Kyrkporten i norr flankeras av små fyrkantiga fönster och åt väster sitter små runda fönster nära takfoten. Alla fönster ligger i liv med fasaden, har gråmålade bågar och vita omfattningar. Tornets fyra LJUDLUCKOR är av gråmålad panel satt i diamantmönster. Längs TAKFOTEN löper ett kraftigt utkragat listverk av profilerat trä. TORNHUVEN är fyrsidig med flacka fall och täckt med enkupigt lertegel. Huven kröns av en kopparspira i form av ett kors på ett klot. Kyrkans två KLOCKOR är gjutna på Göteborgs Mekaniska Verkstad.

LÅNGHUSETS FASADER är indelade i tre sektioner med utkragade pilastrar. Norrfasaden har tre höga stickbågiga FÖNSTER, sydfasaden har två. Fönstren har korspost och smårutsindelade lufter med färgat antikglas. Under fönstren sitter enkla bröstningar med gråmålade speglar. Över sakristian i sydfasaden och i VÄSTFASADEN sitter runda fönster, lika dem i tornet. Alla fönster ligger i liv med fasaden, har gråmålade träbågar och vita omfattningar. Längs TAKFOTEN löper ett kraftigt utkragat listverk av profilerat trä. TAKET är ett sadeltak som är valmat åt väster. Det är täckt med enkupigt lertegel.

SAKRISTIANS västfasad har en gråmålad rakt avslutad DÖRR med panel satt i diamantmönster. Den nås via en gjuten trappa med plattor av natursten på steg och vilplan. De enkla räckena är av svartmålade metallrör. Åt söder sitter ett fönster med färgat antikglas i två spröjsade lufter. Sydfasaden kröns av en trekantsgavel. Sakristian är lägre än kyrkan och TAKET ansluter till långhusets fasad. Det är ett flackt kopparklätt sadeltak. TAKFOTEN är kraftigt utkragad och utförd i profilerat trä.
______________________________________________________________________