Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG KYRKBYN 28:3 - husnr 1, LUNDBY GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)
2004-09-01
Exteriörbeskrivning
KYRKOBYGGNADEN i gotisk stil uppfördes under 1300-talets senare del. De gotiska influenserna är mindre tydliga idag, men ursprungligen hade kyrkan spetsbågiga muröppningar, murade valv och strävpelare. Rester av strävpelarna syns fortfarande, tydligast på den norra fasaden samt runt koret. Några spetsbågiga muröppningar finns kvar.

Byggnaden består av långhus med fullbrett tresidigt kor i öster under ett sadeltak med brant fall, över koret valmat i tre fält. Vapenhus och sakristia ligger i varsin ända av söderfasaden, med vapenhuset längst mot väster. Klockstapeln står söder om kyrkan.

Kyrkans vitkalkade slätputs räcker ända ner till marken och sockeln är inte synlig. Muröppningarna har enkelt skulpterade omfattningar.
Taket över långhus och kor är täckt med enkupigt lertegel, vapenhus och sakristia med bandfalsad kopparplåt.

Långhusets fönster i norr och väster är segmentbågade med spröjsverk i bly och trä. I söder samt i koret är fönstren mindre och spetsbågade med träspröjs. Sakristian har två mindre fönster med blyspröjs i söderfasaden.
Entrédörren i vapenhusets södra fasad har dubbla dörrar, klädda med stående spåntade bräder. Dörren har små överljusfönster. Sakristian har en mindre och enklare ingång i sin östfasaden. Dörrarna är brunmålade.

Klockstapeln i trä är lite oregelbundet sexkantig, där sidorna mot öst och väst är något kortare. Den är avsmalnande uppåt och klädd med rödfärgad lockpanel. Sadeltaket med skiffer har lockpanel på gavlarna. Stapeln har endast en klocka och öppningar finns mot öst och väst.