Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARBERG ÅSBY 21:1 - husnr 1, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
2001-04-03
Exteriörbeskrivning
HELHET- Ås kyrka ligger i öst-västlig riktning med indraget västtorn samt mot öster en tresidig koravslutning med utanpåliggande, rakt avslutad, sakristia. Mot söder och norr finns utskjutande sidoentréer. Den södra med ingång och norra partiet med blinddörr. Grund av sten, fasad med stänkputs avfärgad i vit kulör. Slätputs avfärgad i vit kulör på indragna omfattningar kring dörrar och fönster och på sidoentréernas utskjutande partier. Kyrkans fönsterbågar, dörrblad och karmar är täckmålade i mörkgrå kulör. Kyrkan har fasadbelysning.

TORN-FASAD- Vitputsad. Tornet har en utskjutande, slätputsad sockel med rundad profilerad överkant och är avfärgad i mörkgrå kulör. Fasaden har en slätputsad gördelfris runt om. Rusticering av tornets fasad mot väster upp till gördelfrisens höjd. Rusticeringen är avfärgad i mörkgrå kulör. Rundbågeformad blindering mot söder och norr, av lika form och storlek som långhusets fönster. Trappstegsfriser med raka avslut i gavlarna. Minnessten med inskription i fasaden ovan entrén "Under Konung Gustaf IV Adolfs regering uppbyggdes detta torn år 1804".
PORTAL- Huvudentrén sker via vapenhuset i väster. Entrédörren utgörs av en rundbågeformad 4-fyllnadsdörr med överljus. Dörrbladet har runda, svarvade utsmyckningar och är täckmålad i grå kulör. Entréplanet är slätt, utan trappa och utgörs av 3 st entréstenar samt ett skrapgaller.
FÖNSTER- Tornluckor av trä. Rakt avslutade luckor av liggande, spåntade brädor, täckmålade i brungrå kulör. Luckorna sitter indragna från fasaden i tryckta, rundbågeformade, slätputsade nischer. Solbänkar av sten, sedimentär bergart.
TAK- Plåt, slätplåt med hakfalsar, målad i svart kulör. Rundkors av metall och förgylld spira i torntakets topp.

LÅNGHUS-FASAD- Vitputsad. Långhuset har ingen markerad sockel. Trappstegsfriser med raka avslut i gavlar på sidoentréer.
PORTAL- Mot söder en utskjutande, slätputsad, rundbågeformad portomfattning i tre nischer och med rakt avslutade dörrblad. I gaveln sitter ett rundfönster med korsspröjs och i gavelspetsen sitter ett rundkors och smidesspröt med kulor av metall. Dörrbladen och karm av trä täckmålade i grå kulör. Mot norr en portal av dito karaktär. Dock med trappstegsfris med rakt anfang samt blinddörr i form av en slätputsad yta med träkarm samt en profilerad anslagslist i mitten, täckmålat i grå kulör. Trappsteget utgörs av en gravhäll med inskription.
FÖNSTER- Långhusets fönster är rundbågeformade och bågarna och karmarna är täckmålade i grå kulör. Fönsternischerna är slätputsade med släta, något indragna omfattningar. Sidoentréerna har rundfönster med korsspröjs i gavlarna. Långhusets solbänkar är av cement och omålade.
TAK- Sadeltak belagda med skiffer med raka avslut. Gavelkors av metall i långhustes nock mot öster samt i nock på utskjutande sidoentréer. Vattenavrinningssystem av koppar. Takfotsbrädan/lådan är av trä och täckmålad i grå kulör.

SAKRISTIA-FASAD- Sakristian har en utskjutande, slätputsad sockel med rundad överkant och avfärgad i grå kulör. Slätputsade knutar och trappstegsfris i sakristians gavel mot öster.
PORTAL- Sakristians entré i öster har en rundbågeformad omfattning med ett utskjutande övre parti. Trappan har tre steg samt vilplan av betong. Dörren sitter något indragen från fasaden och är rundbågeformad och beklädd med en typ av karosseripanel täckmålad i grå kulör.
FÖNSTER- Sakristian har två stycken spröjsade fönsterbågar mot söder och norr placerade i tvåkopplade fönsterpartier med utskjutande, slätputsade omfattningar täckta av zinkplåt i överkant. Ett rundfönster med korsspröjs sitter i gaveln. Solbänkarna är av betong och omålade.
TAK- Sadeltak belagt med skiffer med raka avslut. Vattenavrinningssystem av koppar. Takfotsbrädan/lådan är av trä och täckmålad i grå kulör.