Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARA ELING 5:1 - husnr 1, ELINGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ELINGS KYRKA (akt.)
2004-05-14
Exteriörbeskrivning
ELINGS KYRKA - Salkyrkan består av ett medeltida långhus med fullbrett kor i öster med tresidig avslutning, sannolikt tillkommet under slutet av 1600-talet. Norr om detta är en femsidig sakristia från 1881. I väster är ett torn som rider på långhusgaveln. Detta uppfördes 1833 och fick en lanternin av trä år 1881.
FASAD - Sockeln utgörs av granit. Under långhuset är synliga grundstenar i form av gråstensblock. Det medeltida långhusets hörnkedjor går ända ned till grunden. De något ojämna murytorna är spritputsade och vitkalkade. Omfattningarna är slätputsade. I söder är långhusets sydöstra hörnkedja framtagen. Denna består av sandstenskvader av olika längd. I tornets västfasad har sandstenskvadrar från de medeltida portalerna använts som omfattningar till västportal, lunett och den svartmålade kalkstensplatta som minner om byggnadsarbetena 1833 och 1881. Över lunetten är ett inmurat ringkors av kalksten. Lanterninen som rymmer klockvåningen har en fasad klädd med vitmålad locklistpanel. Varje sida har en stickbågad ljudglugg med ursprungliga stickbågade parluckor klädda med kopparplåt.
På långhusgaveln är i norr en sprucken och delvis fragmentarisk porträttgravhäll över Johan Göransson Ulfsparre av Broxvik (död omkring 1618), hans maka Anna Karlsdotter Lilliestjelke (död 1645) och hennes andre man, Gustaf Bengtsson Krabbe av Svaneby (död omkring 1655), samt deras barn. Hällen - som tillhör den s.k. Skaraborgsgruppen - är lagad med cementbruk och har en vanprydande avtäckning med plåt. På gavelns södra sida är en fragmentarisk och nött gravhäll från 1700-tal med liknande avtäckning.
FÖNSTER - Alla ytterfönster har foder, bågar och spröjs av grönmålat trä. Fönstren i långhus och kor härrör sannolikt från 1833. De är stickbågade och har korspost med fyra lufter med hörnbeslag. De nedre lufterna har åtta blåsta glasrutor var. De övre har fyra rutor. Smygarna är rundbågade och har samtida solbänkar av röd kalksten. Det västligaste fönstret på södra långsidan är sannolikt från 1926. I korfönstren är råglas från 1973. Det östra korfönstret är en lunett med enkel luft från 1833 och 21 rutor med rött och blått glas från 1894. Detta är igensatt på insidan. Sakristian har två stickbågade fönster från 1881 med enkla lufter. Dessa har 14-16 blåsta glasrutor. De stickbågade smygarna har solbänkar avtäckta med kopparplåt. I tornets bottenvåning är ett rektangulärt fönster, sannolikt från 1926. Det har mittpost och två lufter med åtta glasrutor var. Smygen är rundbågad med en målad överdel som imiterar de övriga fönstrens krönande lufter. Tornets lunett är ursprunglig och har enkel luft med tolv blåsta glasrutor och omfattning av sandstenskvader från en äldre portal. I tornets nordvägg har mellanvåningen en liten rektangulär glugg med ursprungligt fönster med enkel luft och två blåsta glasrutor.
PORT - Västporten utgörs av en stickbågad dörr av tre stående ekplank, vilka utåt klätts med kopparplåt. Porten har en ornerad dörring och triangulär låsplatta, samt stocklås. Dess placering är sekundär och den kan möjligen vara medeltida. Porten sitter i en stickbågad smyg med omfattning av sandstenkvader av skiftande storlek, också de från en äldre portal. Framför porten är en granittrapp från 1934 med sentida granitramp åt söder och fururäcke från 1976 i väggen. Den stickbågade sakristiporten är ursprunglig och har en grönmålad fiskbenspanel och nytt handtag. Smygen följer portens form och har en kalkstentrapp framför.
TAK - Långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över koravslutningen. På änden är ett enkelt smideskors. Taket täcks av enkupigt lertegel och har sentida vitmålade vindskivor av trä. Tornet har en litet takfall mellan den murade kroppen och lanterninen. Denna i sin tur kröns av ett fyrsidigt spetsigt tak som avslutas med ett smideskors. Takfallen täcks av kopparplåt med förskjutna hakfals. Detta täcker även sakristians branta valmade sadeltak. Alla takfall utom tornet har hängrännor och stuprör av kopparplåt. Tornet har en enkel gråmålad takfot av trä och sakristian har synliga slätputsade hammarband.