Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ALINGSÅS HEMSJÖ 16:1 - husnr 1, HEMSJÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

HEMSJÖ KYRKA (akt.)
2005-04-05
Exteriörbeskrivning
HEMSJÖ KYRKA - Kyrkan är i sin helhet uppförd 1859 efter ritningar av F W Scholander. Den består av ett långhus med något smalare, tresidigt kor i nordost och torn i sydväst med lanternin (väderstrecken anges nedan som om koret låg rakt i öster). Vid norra långsidan finns en nedgång till pannrum från 1935 med kopparklädd lucka och grått smidesräcke.
FASAD - Kyrkan vilar på en skråkantad sockel med grå cementhaltig puts och kattgluggar. Fasaden bär en vitkalkad spritputs som på flera ställen uppvisar lagningar. Långhuset har hörnlisener med något finkornigare puts. Korets och tornets hörn markeras av pilastrar och väggarna avslutas upptill med en arkitrav, vilken för korets del gör detta något högre än långhuset. Kring fönstren är slätputsade omfattningar med omfattande band längs rundbågarna. De rundbågiga portarna i väster, söder och norr sitter i slätputsade omfattningar med raka karnisprofilerade krön, avtäckta med vit plåt. I den västra portens omfattning sitter en inmurad kalkstenshäll med byggnadsår och regent i förgylld inskription. I portsmygens hjässa sitter en råglasarmatur från 1900-talets mitt. På ömse sidor om porten sitter järnräcken och från sockeln skjuter en halvrund granittrappa ut. Mittportarna har låga kalkstenstrappor och östporten en enkel granittrappa. I varje sida av klockvåningen är en stor rundbågsöppning med rundbågiga ursprungliga parluckor, klädda med brun plåt. Öppningarna har omfattningar som fönstren. FÖNSTER - Alla fönster är från omkring 1900 och har karmar, bågar och spröjs av brunt trä samt munblåsta glasrutor. Flertalet av bågarna har hörnbeslag. Smygarna har rundbågskrön och sluttande solbänkar med bruna plåtbleck. Långsidorna, koret och tornets bottenvåning har rundbågsfönster med korspost och fem öppningsbara lufter. Varje luft har sex rutor med undantag för lunetten som har nio. I västgaveln sitter två smala rundbågsfönster med samma antal lufter. Dessa har tre rutor var. Väst- och mittportarnas överljus utgörs av två liggande lufter med två rutor var och en lunett med nio rutor. Östportens överljus utgörs av ett rundbågsfönster med fem lufter. De två nedtill är liggande med två rutor var. Därefter följer två med sex rutor var och så en lunett med nio rutor. Tornets tredje våning har i väster, norr och söder ett litet rundbågsfönster med enkel öppningsbar luft och tio rutor. Smygarna saknar omfattning.
PORT - Alla portar är pardörrar med rakt krön och överljus, sittande i rundbågssmygar. Västporten är från 1900-talets förra hälft och är på insidan försedd med ett rombiskt mönster och på utsidan klädd med kopparplåt. Mittportarna är från byggnadstiden och klädda med rödbrun plåt. Östporten är en fyllnadsdörr i ek från 1900-talets förra hälft, utvändigt klädd med sentida, stående, brun spontpanel. Låset är sentida.
TAK - Långhus och kor bär ett gemensamt sadeltak, valmat över korets tresidiga vägg. Taktäckningen utgörs av skiffer. Ovan koret sitter en plåtklädd skorsten. Ovan portarna finns sentida snörasskydd. Takfot och vindskivor är av profilerat vitt trä från byggnadstiden. Vindskivorna är avtäckta med kopparplåt. Tornet bär en karnisprofilerad huv, från vilken reser sig en lanternin med fasade hörn och spetsig spira. I varje sida av lanterninen är en rundbågsöppning med nyklassicistiskt smidesräcke. Spiran kröns av ett hjulkors i smide, stående på ett kopparklätt klot med kulor i ändarna. Lanterninen och takfallen är klädda med kopparplåt som ärgat. Tornets takfot är av profilerat vitt trä. Alla byggnadskroppars tak har hängrännor och stuprör av kopparplåt.