Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TRANÅS HÅLAVEDEN 2:3 - husnr 1, HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET)

 Byggnad - Beskrivning

HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET) (akt.)
2011-11-21
Exteriörbeskrivning
Holavedskapellet är uppfört 1960 som en salkyrka utan markerat kor. I öster är ett lågt vapenhus i samma bredd som kapellet, i väster är en något smalare sakristia tillbyggd 1979. Byggnaden vilar på en låg gråmålad betongsockel. Väggarna är resta av tegel, i sakristian av lättbetong. Fasaderna bär en vitkalkad sprutputs (Serponit A13) med kvarts i ballasten. Huvudingången mitt på vapenhuset har pardörrar av oljebränd furu med vertikala slitsar av gult råglas. På sakristians södra sida är en enkeldörr med samma utförande, vilken leder till en bisättningskällare. Ingången till sakristian är belägen på västgaveln och har i sen tid fått en modern standarddörr av villatyp. Trapporna är av krysshamrad röd tranåsgranit, till huvudingången kompletterad med en betongramp. I kapellets långsidor är sammanlagt åtta rektangulära fönster. De har vitmålade träbågar med gult antikglas i tät spröjsning. Vapenhusets kortsidor har smala fönster i samma utförande och sakristian ett motsvarande i nordmuren. I kapellets östra gavelröste är ett sentida rundfönster. Kapellet har ett brant sadeltak som flackar ut nederst. Samma form går igen i sakristitaket medan vapenhuset har ett mycket flackt pulpettak. Taktäckningen utgörs av kopparplåt med förskjutna hakfalsar. Plåten är neddragen något på fasaderna. Från östgaveln reser sig ett förgyllt kors. På långsidorna sitter ståndrännor med kopparstuprör.