Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KALMAR VOXTORPS KYRKA 1:1 - husnr 1, VOXTORPS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VOXTORPS KYRKA (akt.)
Exteriörbeskrivning
Kyrkan består av ett rundhus med kvadratiskt kor i öster till vilket en mindre kvadratisk sakristia är avsluten i norr. I väster har rundhuset en kvadratisk vapenhustillbyggnad. Fasaderna har en vit slätputs som på rundhus, kor och sakristia ligger så tunt att murverkets ojämnheter tydligt avtecknar sig. Vapenhus, kor och sakristia har sadeltak medan rundhusets tak är ett kontak försett med plåtklädd spira. Samtliga tak är spånklädda. I norr har rundhuset två stora fönster och vapenhuset är försett med en enkel dörr. I söder har rundhuset två stora fönster och en dubbel entréport med trappa. Vapenhuset har ett mindre kvadratiskt fönster och koret är försett med samma sorts fönster som rundhuset. I öster har koret ett tredelat spetsbågigt fönster och sakristian ett kvadratiskt av samma sorts som det i vapenhuset. Åt väster vetter sakristians enkla dörr och vapenhuset är i detta väderstreck försett med en manshög, oputsad stendekoration i form av ett kors.

Rundhusets murar och den södra entrén är det som återstår av den ursprungliga kyrkan. Till detta fogades sannolikt redan under tidigt 1300-tal, dagens kor och sakristia. Det tredelade korfönster som togs fram och rekonstruerades vid renoveringen på 1950-talet är samtida med koret medan rundhusets och korets stora, rundbågiga och idag delvis igensatta, fönster-öppningar fick sin form och storlek vid renoveringen år 1884. I samband med den större omgestaltning och renovering som genomfördes år 1895 revs ett medeltida vapenhus i söder och ett nytt tillbyggdes i väster. Även dagens takutformning tillkom vid denna renovering och ersatte då ett tidigare svagt sluttande, tolvkantigt spåntak med spånklädd, konisk spira försedd med kors och tupp. 1800-talet har även bidragit med sakristians entré från kyrkogården vilken togs upp 1868. Vid renoveringen på 1950-talet minskades 1800-talets stora rundbågiga fönsteröppningar genom att det övre partiet sattes igen och nya rektangulära bågar sattes in. Samtidigt gavs även vapenhuset och sakristians fönster den utformning de har idag. Denna renovering har även bidragit med vapenhusets dekoration i väster (vilken ersatte den dörr som ursprungligen satt där). Också vapenhusets dörr och trappa i norr liksom återframtagandet av den södra ursprungliga entrén och dess nytillverkade trappa tillkom vid denna renovering.

Sammantaget kan sägas att det främst är den medeltida utformningen som sätter sin prägel på kyrkans exteriör vilket manifesterar sig i det karaktäristiska rundhuset, koret, sakristian och det spånklädda taken. Efter detta är det det sena 1800-talet som tillåtits prägla exteriören i form av det i väster tillbyggda vapenhuset och de stora rundbågiga fönsteröppningarna. Som tredje påverkande faktor i exteriören bidrar det sena 1950-talet med utformningen och storleken på de nytillverkade fönstersnickerierna vilka kom att minska 1800-tals fönstrens storlek. Även det åter framtagna korfönstret och den södra portalen är verk av renoveringen år 1959. Dessa kan både ses som representanter för kyrkans medeltida utformning och som ett utslag av den vurm för forna tiders spår som vuxit med början kring 1930-talet. En för tiden (1959) särpräglad utformning ger framförallt dekorationen av vapenhusets västra vägg. Även utformningen av vapenhusets nya dörr och trappa liksom den södra entréns dörr och trappa har givits det sena 1950-talets geometriskt inspirerade, enkla men väl arbetade utformning.