Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TÄBY TÄBY KYRKBY 3:12 - husnr 1, TÄBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÄBY KYRKA (akt.)
2006-06-14
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med koret i öster. Murarna, uppförda av gråsten, var länge oputsade med synliga, brett utstrukna fogar. Från en brand i mitten av 1400-talet finns över valven rester av puts på långhusets murar och västgavel samt kolnade rester av en äldre, öppen takstol. Kyrkans nuvarande takstol är sannolikt tillkommen i samband med restaureringen efter branden och bör kunna dateras till 1400-talets mitt. Uppmätningar från 1915 visar en medeltida typ av takstol, utformad med saxsparre och två hanbjälkar, som troligen fortfarande bär upp kyrkans branta takfall.

Kyrkan har idag spritputsade fasader med släta omfattningar. Vid en fasadrenovering 1959-61 knackades putsen ner för att eventuellt åter visa kyrkans murar i ett oputsat skick. Synliga lagningar i samband med ändrade muröppningar gjorde att fasaden åter putsades, nu med ett kalkcementbruk. Utformningen från sent 1800-tal, med spritputs och slätputs, behölls och fasadernas kalkcementbruk har 2005 kalkavfärgats. Träspån har troligen varit kyrkans takbeläggning sedan medeltiden.