Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VALLENTUNA ORKESTABY 9:1 - husnr 1, ORKESTA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ORKESTA KYRKA (akt.)
2004-04-01
Exteriörbeskrivning
Orkesta kyrka är uppförd med ett rektangulärt långhus med ett smalare absidförsett kor. Långhuset var ursprungligen kortare än idag. Koret och absiden valvslogs med gråstensvalv. Under 1400-talet byggdes sakristian och vapenhuset som båda valvslogs. Samtidigt slogs kryssvalv i långhuset, som likt vapenhuset försågs med kalkmålningar. Något senare under 1400-talet förlängdes kyrkans långhus västerut. Förlängningen kallas ibland för bakkyrkan. Den har tjockare murar än kyrkan i övrigt och var troligen planerad att bära ett torn som inte kom att utföras.

Murarna är uppförda av kluvna gråstensblock, lagda i jämna skift med hörnkedjor av huggen sandsten i långhusets östra del samt i koret. Rester av en sockel finns kring koret, absiden och den äldsta delen av långhuset. Tegel förekommer i bakkyrkans och vapenhusets rösten, dörr- och fönsteromfattningar samt i alla valv utom korets och absidens.

Till kyrkans senare förändringar hör utvidgning av fönstren. 1750 togs rundfönstret i absiden upp och 1817 höggs övriga fönster upp till sin nuvarande storlek.

Kyrkan består av ett långhus med lägre och smalare kor med absid. De olika delarna avtar successivt i längd, bredd och höjd mot öster. I söder är tillbyggt ett vapenhus och i norr en sakristia. I dess östra mur är en runsten från 1000-talet inmurad och i västra muren finns en nisch.

Exteriört är kyrkan slätputsad och avfärgad i en vit kulör. I västgaveln finns tre höga, smala spetsbågiga blinderingar. Alla tak är sadeltak, med undantag för absidens halvkoniska form, och sedan 1977 klädda med cortenstål. Detta har även använts till vindskivor, hängrännor, stuprör och fönsterbleck. Kyrktaket har tre flöjlar med årtalen 1887, 1687 samt 1812.

Fönstren är rundbågiga försedda med småspröjsade träbågar målade i en engelskt röd kulör. I absiden är sedan 1750 ett litet rundfönster upptaget. 1910 försågs det med en glasmålning som framställer ett Kristushuvud. Kyrkans ingång är genom vapenhuset vars rundbågiga öppning vidgades och försågs med en ny dörr 1910. Dörren är av stående panel, målad i engelskt rött och försedd med medeltidsinspirerade, svartmålade beslag.