Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FARDHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Fardhem kyrka (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)
2006-01
Exteriörbeskrivning
Fardhem kyrka har idag följande utseende:
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med absid, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar
Väggarna är uppmurade av kalk- och – i någon mån – sandsten. Tornets fasader är putsade med kalkbruk och vitkalkade medan övriga fasader består av släthuggna kvaderstensblock av kalksten. Kor-, långhus- och absidmurarna kröns av en rundbågsfris av sandsten.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig, gotländsk modell, åttkantig med stomme av sågat virke. Den är klädd med snedkantade, tjärade bräder (s.k. tornpanel) och i de fyra vädersträcken försedd med blinda, sadeltakstäckta ”takkupor” (tidigare använda som ljudgluggar). Huvens kanter och brädskarvarna täcks av trälister. Spiran kröns av en vindflöjel med blad och kula av koppar. Höjden till flöjeln är ca 44 m. Huven är försedd med invändiga avvattningsrännor av zinkplåt. Vattendäcket i klockvåningen är pappklätt med en d: o utkastare mot öster, vilken lämnar vattnet från däcket till långhusets norra takfall.
Yttertaken i övrigt är täckta med tjärade bräder, s.k. faltak. Långhusets tak består av två lager falar på ett undertak av snedkantade bräder, medan koret och absiden har ett lag falar, spikade på läkt på undertak av tryckimpregnerad råspont och asfaltpapp. Kor- och långhustaken har enkla vindskivor av trä. Långhus- och kortaken har nockräcken på norra takfallen, långhuset en lucka i samma takfall.
Takstolarna över långhuset och koret är av typen svensk takstol, och de är liksom absidens takstolar tillverkade av handbilat virke. Långhustakstolen har ett par extrastöd insatta mellan högben och hanbjälkar.

Sakristans vind och takstolskonstruktion har inte besiktigats.
Tätningar mellan tak och murverk är utförda av blyplåt. Långhus- och kortaken har hängrännor och stuprör med markinfiltration. De är tillverkade av svartlackerad stålplåt förutom stupröret på norra sidan, vilket är av zinkplåt. Samma material förekommer i sakristians enda hängränna, på det västra takfallet.

Fasader
Fasaderna är som nämnts dels putsade och vitkalkade (tornet), dels av frilagda block av släthuggen kalk- och sandsten. Hela kyrkan har socklar av huggen kalksten med enkel skråkant. Vissa inslag av sandsten finns, och långhusets sockel är delvis ojämn och har karaktär av frilagt grundläggningsskift. Sakristians sockel är ventilerad.

Fönster
Fönstren har blyinfattade antikglas med hela innerrutor av planglas, allt insatt i målade träbågar. Solbänkarna i de stora 1800-talsfönstren är av sandsten, i övriga fönster av kalksten. Sandstenssolbänkarna är försedda med underliggande doppbleck av blyplåt utan stödbleck.
Ljudgluggarna i tornet har fågelnät av galvaniserat pälsdjursnät.

Portaler
Portalerna (3 st.) är huggna av kalksten med inslag av sandsten. Samtliga är rundbågiga. Långhusportalen – kyrkans huvudingång – är tvåsprångig, korportalen ensprångig och tornportalen enkel. Med undantag för korportalen saknar de skulptural utsmyckning, den senare har som nämnts svårtydda figurreliefer på omfattningen och i smygarna. Portalernas portblad är klädda med profilerade, tjärade bräder i fiskbensmönster. Långhusportalens dörrblad är försett med ett förnicklat trycke av 1950-talssnitt.