Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GOTHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Gothem kyrka (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)
2005-01
Exteriörbeskrivning
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med absid och sakristia, långhus samt ett mycket högt torn med gallerier i norr och söder.

Väggarna är uppmurade av kalksten och samtliga fasader är putsade med kalkbruk och vitkalkade. I tornets översta del är mellan taket och murarna insatta utfyllnader av dels stående och dels liggande, tjärad panel. Socklar på samtliga byggnadsdelar av släthuggen kalksten.

Yttertaken är som nämnts överallt täckta med tjärade bräder. Tornet har istället för en tornhuv ett sadeltak, klätt med s.k. tornpanel. Under panelen är högbenen klädda med plåtkappor. I tornet finns två brädklädda vattendäck, varav det nedre (klockdäcket) har en utkastare åt norr. Klockbocken (av ek) står på detta nedre däck.

Övriga tak täcks av falar. Faltaken över torngallerierna, långhuset och koret består av ett lag falar på en tät bördning av råspånt och asfaltpapp. Absidtaket har snedkantad panel som bördning under två lager falar. Sakristian är försedd med ett pulpettak av i huvudsak samma konstruktion, men det har kompletterats i efterhand genom att springorna mellan överfalarna försetts med en extra täckfala. Absidtaket har vindskivor(!) med drakhuvudformade spetsar.

De bärande takkonstruktionerna är i allmänhet tillverkade av handbilade virken (sakristitakets takstolar är dock cirkelsågade), och långhusets takstolar är reparerade vid många olika tillfällen, då nya virken satts in bredvid de gamla, så att vissa takstolars högben är både dubblerade eller tredubbla, i något fall t.o.m. fyrdubbla.

Kyrkan har fem vindflöjlar: Tre på torntaket och vardera en på långhus- och kortaken.
Avvattningsanordningar saknas på samtliga takfall.

Fasaderna är som nämnts putsade och vitkalkade. Undantag är tornets södra fasad ovanför galleritaket, vilken sedan 2002 är grovt kalkputsad utan avfärgning.

Fönstren har i samtliga fall enkla, ofärgade och blyinfattade glas, insatta i ramar av smidesjärn som putsats in i stenkarmarna. Fönsteröppningarna är i övrigt oförändrade sedan medeltiden, undantag är absidens södra fönster, som är tillkommet i efterhand (sannolikt på 1600-talet). Det är även försett med ett utvändigt galler av smidesjärn. Fönsterbänkarna (ej gluggbänkarna i tornet) är försedda med droppbleck av blyplåt, diktade i insågade spår i murverket. Ljudgluggarna och gallerigluggarna i tornet har solbänkar av kalksten och fågelnät av fjäderfänät i ramar av trä, monterade i murens innerliv.

Portalerna (4 st) är huggna av kalksten. De är rundbågiga med enkla veckkapitäl, förutom tornportalen som har kapitälband dekorerade med stiliserade växtmotiv. Portarna är av trä och tjärade utvändigt. Den södra långhusportalen – kyrkans huvudingång – är försedd med ett stort överljus av samma konstruktion som övriga ljusöppningar, och dess vimperg täcks av ett faltak av den ursprungliga konstruktionen (d v s lika taket på absiden).