Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HOGRÄNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hogrän kyrka (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)
2009-01
Exteriörbeskrivning
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor med sakristia, långhus samt torn.

Ytterväggar, murverk och fasader
Väggarna är uppmurade av kalksten. Hela kyrkan omges av skråkantade socklar med krönande rundstav på kor, sakristia och långhus. I murarna ingår flera reliefstenar från en äldre stenkyrka, fragment av bildstenar samt stenar med vulst. Socklarnas profilerade delar, portalerna, pilastrar, omfattningar, nischer och hörnkedjor utgörs av fint huggen kalksten som lämnats oputsad, liksom reliefstenarna.

Långhusets och tornets murar stöds av dragstag som dragits genom dem.
Fasaderna är putsade med kalkbruk som avfärgats vit. Sockelns nederdel är putsad med KC-bruk.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig gotländsk modell samt försedd med ljudgluggar i de åtta sidorna. Huven är klädd med snedkantade bräder, tornpanel. Stommen består av högben med offerreglar och spikplåtar, stödda av tre omgångar hanbjälkar samt kryss i panelens plan. Hörntrianglarna har delvis täta undertak av träfiberskivor. Spiran kröns av en flöjel med blad av järn. Höjden till flöjeln är ca 42 m. Längs huvens nederkanter svarta hängrännor av plåt med stuprör till långhusets takfall i söder samt till mark på kyrkans norra sida.

Konstruktionen består av sågade virken, en modern takstolskonstruktion med kryss och ramar i panelens plan, samt horisontella stödvirken på olika nivåer.
Klockdäcket av trä är belagt med falar, lagda med fall mot en ränna med utkastare av järn mot norr. Uppgångshålet täcks av en plåtlucka. Vattendäcket består av trä, belagt med asfaltpapp vars kanter är uppvikta. Däcket lutar svagt mot en ränna med kort utkastare av metall mot norr. Uppgångshålet täcks av en plåtlucka.

Yttertaken över kor, sakristia och långhus täcks av enkupigt tegel på tät bördning av spontad panel och asfaltpapp. Sakristians pulpettakstol är i flykt med korets tak. Tätningar mot omgivande murverk av blyplåt. Gavlarna är utformade utan taksprång, s.k. gotlandsgavlar. Hängrännor (svarta) och stuprör (vita) av plåt. Takluckor på korets och långhusets norra takfall. Skorsten finns på långhustakets östra del.

Korets och långhusets takstolar består av bilade virken vilka dymlats samman, lagningar av sågat virke som bultats. Långhusets takstolar består av högben med två omgångar hanbjälkar/bindbjälkar samt sparrar, korets av högben med en hanbjälke/bindbjälke samt saxsparrar.

Sakristians takkonstruktion har inte besiktigats då den är svåråtkomlig.

Fönster och andra muröppningar
Korets och långhusets spetsbågiga fönster har omfattningar, bågar och masverk (de båda sydfönstren) av fint huggen kalksten. Blyspröjsade fönster, de södra monterade direkt i stenkarmarna, de östra är inputsade och har innerfönster. Sakristian har ett fönster med båge, karm och spröjs av målat trä.

Ljudgluggarna är rundbågiga, en i var fasad (den östra täcks av långhusets västra gavel). Fågelskyddsnät på träram. Solbänkarna täcks med tjärade falar.
Gluggarna i tornets södra fasad, korets och sakristians östra rösten är försedda med fågelskyddsnät. Öppningen i sakristians västra gavelröste är försedd med en tjärad port.

Kyrkan har i anslutning till kor- och tornportalerna nischer, vilka är rakspetsiga med omfattningar av fint huggen kalksten. De är belägna i långhusets sydöstra respektive nordvästra murverk.

Portaler
Kor- och långhusportalerna är båda spetsbågiga, tornportalen är rundbågig. Korportalen är tvåsprångig och långhusportalen är tresprångig båda med kolonetter i sprången vilka i arkivolten motsvaras av rundstavar, konturerad tympanon. Vimpergen och de med växtornamentikprydda kapitälbanden täcks av blyplåt. Dörrblad av stående bräder vilka invändigt är bemålade och utvändigt klätts med tjärad panel i fiskbensmönster. Långhusportalen har ett blyspröjsat överljusfönster.

Tornportalen är ensprångig med kolonneter i sprången på vilka en rätvinklig arkivolt vilar. Dörrbladet är ut- och invändigt klätt med stående panel, utvändigt tjärad.