Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SUNDRE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Sundre kyrka (akt.), SUNDRE KYRKA (akt.)
2010-01
Exteriörbeskrivning
Som framgått av byggnadshistorien består kyrkan av kor, sakristia, långhus och torn.

Ytterväggar och murverk
Väggarna är uppmurade av sandsten med enstaka inslag av kalksten (ljudgluggar och portaler), ljudgluggarnas bågar är merendels av röd sandsten. Sockel saknas på kor, sakristia och långhus medan tornet har en enkel skråkantsockel av kalksten med enstaka inslag av sandsten. Långhus¬fönstret saknar stenomfattning: smygar och omfattning är putsade och vitkalkade. Tornavsatserna (på två nivåer) är försedda med droppbleck av blyplåt.
I långhuset är insatt ett dragstag i nordsydlig riktning med ankarslutar av runda stålplattor. I långhusets södra fasad är även inmurade två kolonntrummor(?) av röd kalksten.

Tornhuv och yttertak
Tornhuven är av sedvanlig, gotländsk modell, åttkantig med takstolar av bilat virke med hanbjälkar och kryss. Vissa delar av stommen, bl.a. högbenen, är utbytta mot sågade virken. Huven är klädd med snedkantade tjärade bräder (s.k. tornpanel) med spikplåtar på högbenen. Höjden till flöjeln, vilken är tillverkad av kopparplåt och försedd med årtalet 1950, är ca 42 m.
Huven är försedd med avvattningsanordningar av svartlackerad stålplåt i form av invändiga uppsamlingsrännor i höjd med röstespetsarna, samt utvändiga rännor längs kanterna med utkastare i hörnen.

Klockan hänger i tornets översta våning. Klockdäcket är ett pappklätt trädäck med d:o utkastare åt öster, vattnet släpps på långhustakets norra takfall. Lucka över uppgångshålet av plåt.

Yttertaken på kor, sakristia och långhus är täckta med bräder, s.k. faltak, med undertak råspont. Falarna är spikade på läkt i ett lag, och taken har vindskivor utan vattbräder. Nockräcken är monterade på de norra resp. – på sakristian – de västra takfallen. Takluckor finns vid nock på motsvarande takfall.
Takstolarna över långhus och kor är av typen svensk takstol, bestående av högben, knäbock, saxsparrar samt två omgångar hanbjälkar. Virket är dels bilat och dels sågat, det bilade virket består till stor del återanvända virken. Knutpunkterna är dymlade alternativt bultade. Längsgående bärverk i panelens plan. Takfoten på alla takfall är klädd med tjärade bräder. Sakristians konstruktion är inte åtkomlig för inspektion.

Tätningarna mellan tak- och murytor utgörs av blyplåtsbleck. Avvattningsanordningarna på kor och långhus är utförda av lackerad stålplåt (svarta hängrännor och vita stuprör). Stuprören (2 st.) är placerade i vinklarna mellan koret och långhuset och mynnar ovanför brunnar till markinfiltrationsledningar. Sakristians tak saknar hängrännor.

Fasader
Fasaderna är putsade och vitkalkade med undantag av tornfasaderna som har en rå yta som lämnats ofärgad. Långhus¬fönstrets smygar och omfattning är putsade och vitkalkade.

Fönster och andra muröppningar
Fönstren är av varierande konstruktion. Långhusets fönster har en modern glasmålning av blyinfattat glas med utvändigt skydd av planglas, insatt med elastiskt kitt direkt i murverket. Fönstren i koret har spröjsade träbågar med rutor av blåst glas, insatta i stenkarmarna med kalkbrukstätningar, snickerierna är målade. Sakristifönstret har blyinfattat glas insatt direkt i stenkarmen. Tornfönstret, vars omfattning är huggen i ett stycke av röd kalksten, är försett med invändigt järngaller och planglas monterat i stenkarmen. Solbänkarna är tillverkade av sandsten med underliggande droppbleck av blyplåt.
Ljudgluggarna har fågelnät av pälsdjursnät på träramar, solbänkarna är klädda med blyplåt och lagda med fall inåt. Samtliga ljudgluggar har kolonnetter av kalksten med d:o baser och kapitäl.

Intagsporten i tornets mellanvåning åt väster har dörrblad av stående bräder, tjärad(?). Solbänken är klädd med blyplåt. Övriga ljusgluggar i tornet liksom den fyrpassformade ljusgluggen i östra korets gavelröste, vilken är huggen i ett stycke ur ett block av röd kalksten, har fågelnät av fjäderfänät. Sakristian har en liten glugg med tjärad trälucka i gavelröstet.

Portaler
Portalerna (3 st.) är huggna av röd kalksten med enstaka inslag av sandsten (korportalens nedre del). Kor- och tornportalerna är tvåsprångiga medan långhusportalen – kyrkans huvudingång – är ensprångig. Tornportalen är i det närmaste rundbågig medan de två övriga är svagt spetsbågiga. Den är – ovanligt nog för en nordportal – försedd med vimperg, täckt med sandstensplattor. Samtliga portaler har ett par kolonnetter med odekorerade baser och kapitäl.
Portalernas portblad är tillverkade av stående plank med smidda beslag, tjärade utvändigt.