Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MOTALA KRISTBERG 6:1 - husnr 1, KRISTBERGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KRISTBERGS KYRKA (akt.)
2005-10-27
Exteriörbeskrivning
Exteriör beskrivning
Kristbergs kyrka består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, ett f d vapenhus, nu "lillkyrka", i söder, en ovanligt långsmal sakristia vid långhusets norra sida samt västtorn. Korets murliv är något indraget mot långhuset. I hörnet mellan sakristians östra mur och skarven mellan långhus och kor finns sedan 1879 ett tillbyggt "trapptorn", som bildar en passage med trappa till predikstolen. Kyrkan är uppförd av gråsten. Fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar och avfärgade i brutet vitt. Sockeln är putsad och gråmålad. Långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över koret och bildar dubbla takfall. "Lillkyrkan" och sakristian täcks också av sadeltak, det senare är valmat mot norr. Trapphusets tak är belagt med svart falsad skivtäckt plåt. Övriga tak är spåntäckta. Över koret sitter en vindflöjel med initialerna G B S C. Tornhuven är spåntäckt, lanterninen består av vitmålad slät panel med brunmålade luckor och däröver en spåntäckt klockformad spira i tre avsatser. Tornets östra sida är spåntäckt. Tornet har några små muröppningar i söder och norr.

Kyrkans fönsteröppningar är rundbågiga och försedda med gråmålade småspröjsade gjutjärnsbågar, som är infästa direkt i muren. Gjutjärnsbågarna tillkom vid renoveringen 1879. Fönsterblecken är av svart, skivtäckt och falsad plåt. På långhusets västra gavel finns från vinden två lunettfönster, varav det norra är ett målat blindfönster. Huvudingången är sedan 1733 förlagd till tornets västra sida. Den omges av en rundbågig rusticerad och slätputsad omfattning. Trappstenen utgörs av en äldre kalkstenshäll.
Dörrbladen är klädda med en blåmålad profilerad panel i stjärnmönster. Över porten finns ett ovalt fönster med spröjsad träbåge. En ingång finns även på sakristians västra sida med en enkeldörr klädd med profilerad panel i fiskbensmönster och äldre smide. På det f d vapenhusets södra gavelröste finns en rund blindering med årtalet 1829.