Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING ÅSLE 33:1 - husnr 1, ÅSLE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅSLE KYRKA (akt.)
2001-08-29
Exteriörbeskrivning
ÅSLE KYRKA är en ursprungligen romansk kyrka med korsformig plan som har ett lägre vapenhus utanför den södra korsarmen, ett lika stort vapenhus utanför långhuset i väster samt en till koret tillbyggd sakristia i norr.
TAK - Alla byggnadens delar har sadeltak som är täckta av spån som nedtill vid takfoten har ett sågtandsmönster. På östra gavelspetsen finns ett träkors. Hängrännor och stuprör i vitmålad plåt. Under takfallet samt under taket i gavelfältet finns en putsat, vitmålat gesims med enkla profiler. Gesimsen är förkroppad vid gaveln.
FASADERNA har en slät, kvastad puts som är avfärgad vit med kalkfärg. Ca 50 cm ovan marknivån är putsen rakt avhuggen och den murade stommen står här oputsad. I östfasadens mitt finns två reliefter föreställande ansikten, huggna i sedimentär bergart, inmurade i fasaden. I övrigt finns äldre detaljer såsom t.ex. fönsteromfattningar och murverksskarvar framtagna i putsen.
FÖNSTREN sitter djupt indragna i rundbågiga fönsternischer som nedtill har relativt recenta solbänkar av sedimentär bergart. Fönsterbågarna, som är målade grå, har två lufter med mittpost i den nedre delen och en övre luft i lunettform, alla spröjsade. I långhuset finns fyra fönster åt söder och tre åt norr. I korsarmarna finns det två åt väster, ett åt öster och ett åt norr. Södra vapenhuset har två mindre, rundbågiga fönster; ett åt öst och ett åt väst. Ett likadant fönster finns i sakristians östvägg. Ovan portalerna i söder och väst finns i gavelpartierna spröjsade rundfönster.
PORTAR - I vapenhuset åt söder finns en portal med rundbågigt överstycke. I gavelfältet finns ett spröjsat lunettfönster. Porten består av en pardörr med rakt överstycke som utvändigt är beklädd med diagonalt lagd, profilerad panel som är målad i en grönbrun kulör. Ovan portalen finns en modern armatur och nertill finns en trappavsats i form av en äldre gravhäll. Den västra portalen är exakt likt den södra med undantaget att det utanför finns två gravhällsavsatser. Sakristian har en dörr åt norr med rakt överstycke, beklädd med diagonal panel som målats i en rödbrun kulör.