Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SIMRISHAMN VEMMERLÖV 100:1 - husnr 1, ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÖSTRA VEMMERLÖVS KYRKA (akt.)
2017-08-30
Exteriörbeskrivning
Kyrkan består av det romanska långhuset med västförlängning och torn, de sen-medeltida vapenhusen i norr och söder, koret från 1600-talet och 1700-talets tillbyggnad vid korets norra sida. Den senare utgör trappöverbyggnad till gravvalvet under koret. Ett gravvalv under korets västra del nås från en liten lucka i korets södra sida. Dessutom finns ett källarutrymmen i form av pannrum under södra vapenhuset. Koret är något smalare och lägre än långhuset men förefaller inte vara byggt i flykt med långhuset. Tornet är något smalare än långhuset och har kvadratisk planform. I tornets västra sida finns två kraftiga strävpelare som når upp till klockvåningens bjälklag.

Långhusets murverk, synligt ovan valven, är relativt ojämnt, uppbyggt av kluven eller grovt bearbetad mellanstora stenar. Den övre delen av korets murverk som är synlig ovan valven består av tuktade kalkstensblock i tunna skift. Triumfbågsgaveln mellan kor och långhus har samma utförande som långhuset mur och är inte murad i förband med korets synliga murverk upptill. Tornets murverk, vilket är synligt invändigt från tredje våningen består av stora stenblock av kluven eller obearbetade gråsten med inslag av tegel.

Fasaderna är spritputsade och kalkade över hela kyrkan. En hög, utskjutande sockel finns på koret och de östra delarna av långhusets norra och södra sidor. Koret har ett listverk bestående av ett utkragande skift medan långhusets och tornets listverk består av två utkragande skift. Övriga delar saknar listverk. I sydöstra hörnet till långhuset finns en smal, putsad och vitmålad strävpelare. Kyrkans fönsteröppningar har rundbågig form. Till långhusets och korets norra och södra sidor består öppningarna av parställda, smala rundbågsöppningar med raka smygar. Fönsterbågarna består av djupt indragna träbågar med glas infattat i diagonallagda blyspröjsar. Övriga fönster som sitter i korets och vapenhusens östra sida består av rundbågsformade, enkla dito. Några smala ljusöppningar finns också i vapenhusens gavelsidor. Tornet har endast ett fönster till bottenvåningen i form av ett halvmåneformat överljusfönster över porten i väster. Tredje våningsplanet har en liten kvadratisk fönsterglugg. Övre våningsplanet har flera luckförsedda öppningar; dels vardera två ljudöppningar i södra och norra gavelsidorna och dels en större takkupa i östra takfallet med dubbla luckor. Luckorna är utförda av brädor med naror och bandgångjärn. De östra luckornas naror har en skuren sicksack-dekor sannolikt tillverkat av återanvänt virke.

Ingångar till kyrkan finns i tornets västra sida och via sakristian i södra vapenhuset. Norra vapenhuset, med ursprunglig ingång genom nordportalen, är helt tillstängt mot kyrkorummet. Huvudentrén till kyrkan är den västra ingången som ligger djupt indragen mellan de kraftiga strävpelarna i tornets nordvästra och sydvästra hörn. Ingången består av en rundbågsformad dörröppning och ett lunettformat överljusfönster. Kring fönster och dörr finns en större rundbågsomfattning. Den nuvarande porten är från 1960-talet och består av lodrät ekpanel med glasade lodräta partier. En trappa med djupa steg av kalksten leder upp till dörren. Ingångsdörren till södra vapenhuset har stickbågig form och en ytterdörr av ek med rombiskt formad brädpanel. Dörren till norra vapenhuset har samma utseende men sitter i en rundbågig öppning. Ytterdörren till gravvalvet består av en stickbågig dörröppning med en svartmålad port med fiskbensmönstrad panel. Nederst i tornets södra fasad finns en rundbågig nisch som markerar en tidigare, sannolikt ursprunglig dörröppning till tornet.

Kyrkans yttertak består av sadeltak med enkupigt tegel. Torntaket ligger på öppen läkt medan långhus-, kor och södra vapenhustaken ligger på ett undertak av stickspån. Vindfånget i norr och norra vapenhustakets konstruktion är inte tillgängligt. Tornet är utfört med rikt blinderade trappstegsgavlar mot norr och söder. Mittkreneleringarna kröns av vimplar. Vapenhusens gavlar har också murade trappsteg men saknar blinderingar. Till södra vapenhuset finns ett solur av sten inmurat i gavelröstet. På övriga gavlar dvs. kor och långhus och trappöverbyggnaden till gravvalvet i norr är murade utan trappsteg. Trappöverbyggnaden i norr har en spetsigt utförd gavel och upptill i gavelspetsen sitter en inmurad triangelformad kalkstenstavla. Överst på stenen syns en relief i form av en urna med uppstigande lågor samt därunder finns en huggen inskrift som anger byggnadsåret för gravkorets/östra kordelen 1787 samt byggherrens namn; överste Albrecht Schönström dåvarande ägare av Gyllebo säteri.