Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MOTALA KRISTBERG 6:1 - husnr 1, KRISTBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kristbergs kyrka, 125

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRISTBERGS KYRKA (akt.)

1100 - 1275

1400 - 1499

1400 - 1475

1674 - 1674

Östergötland
Motala
Östergötland
Kristberg
Borensbergs församling
Linköpings stift
Kristberg 406

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrkan i socknen uppfördes av sten sannolikt under 1100-talet eller 1200-talets början. Omkring år 1200 uppfördes det nuvarande tornet vid långhusets västra gavel. Tornet har en för Östergötland ovanlig utformning med en rektangulär grundplan med två tunnvälvda kammare över varandra. Tornet hade före en förändring på 1690-talet två tornhuvar bredvid varandra. Konsthistorikern Åke Nisbeth har satt det breda västtornet i samband med att Kristberg uppfördes på biskopens initiativ och jämför det med Rydaholms kyrka i Värnamo kommun. Rydaholms kyrka, som und...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1275 Nybyggnad
Tillverkad av byggmästarna August och Johan Robert Nyström och bekostad av fadern Abraham Nyström, Hållingstorp, Kristbergs socken, ersattes av en ny 1950 och togs åter i bruk 1993.

Ahréns Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1175 - 1225 Nybyggnad - Torn
Torn med tvärrektangulär plan och tunnvalv i två våningar uppfördes vid långhusets västra gavel.
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
Uppfört till en äldre, riven kyrka
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Långhus och sakristia. Delar av den ursprungliga kyrkan kvarstår i långhusets västmur.

Jöns Ersson (Klockgjutare)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian förlängd åt norr 1729.
År 1400 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i söder, med kryssvalv som revs på 1730-talet.
År 1400 - 1475 Nybyggnad
Nytt långhus med salsformad plan och jämnbrett kor vid det bevarade tornet.
År 1400 - 1475 Valvslagning
Valvslagning, valven revs 1717.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia vid korets norra sida, tillbyggd mot norr 1729.
År 1450 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i kyrkorum och sakristia, finns bevarade i sakristian.
År 1450 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp av nordtysk tillverkning, några skulpturer återanvändes till ljudtaket 1732.
År 1500 - 1599 Nybyggnad - Korsarm/ar
Ursprungligen uppfört som vapenhus, omvandlat till korsarm vid en ombyggnation 1733 då skiljeväggen mellan vapenhuset och långhuset revs. Utrymmet enligt arkivalierna benämnt lillkyrkan eller torparkyrkan.
År 1631 - 1631 Ändring - ombyggnad, exteriör
"De tu tornen" ombyggdes och omspånades.
År 1635 - 1645 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar, ersattes av nya på 1720-talet.
År 1663 - 1663 Fast inredning - predikstol
Predikstol, flyttades 1730 och försågs med nytt ljudtak 1732.
År 1667 - 1667 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts i Kristberg av klockgjutarna Jonas Jonsson och Jöns Ersson, Jönköping.

Jonas Jonsson (Klockgjutare)

År 1674 - 1674 Nybyggnad
Klockstapel, byggmästare Magnus Persson, Älgsjö, Bjälbo församling.

Magnus Persson (Byggmästare)

År 1678 - 1678 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt tillverkad av bildhuggaren Johan Larsson Wimmer och skänkt av kyrkoherden Magnus Axelius.

Johan Larsson Wimmer (Konstnär - Bildhuggare)

År 1689 - 1689 Underhåll - exteriör
Sakristietaket omspånades.
År 1691 - 1692 Ändring - ombyggnad, exteriör
Den äldre dubbla tornhuven ersattes av en ny gemensam för hela murkroppen, byggmästare Per Håkansson. Kyrktaket omspånades.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1694 - 1694 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts av Mikael Bader, Stockholm.

Michael Bader (Klockgjutare)

År 1717 - 1725 Nybyggnad - Korparti

Gabriel Bergenstråhle (Byggherre)

År 1717 - 1725 Ändring - ombyggnad
Valven revs och ett nytt trävalv byggdes, fönstren förnyades delvis och nya läktare byggdes längs syd- och nordväggarna. Ett nytt tresidigt korparti uppfördes, som bekostades av Gabriel Bergenstråhle på Karlströms bruk.
År 1721 - 1721 Ändring - ombyggnad
Valven nedtogs av en byggmästare från Vadstena.
År 1725 - 1728 Arkitekturbunden utsmyckning
Innertaket, först koret och sedan långhuset, försågs med figurmåleri och akantusornamentik i olje- och limfärgsteknik, utförda av målaren Anders Wikström. Även predikstolen och läktaren målades.

Anders Wikström (Hantverkare - Målare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1728 - 1728 Fast inredning - orgel
Orgel, ersattes av en ny 1766.
År 1729 - 1729 Ändring - ombyggnad
Sakristian förlängdes åt norr.
År 1731 - 1731 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, skänkt av brukspatronen Johan Viktorin på Kvarn.
År 1732 - 1732 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1663 försågs med nytt ljudtak, delvis försett med apostlar från ett senmedeltida altarskåp.
År 1733 - 1733 Arkitekturbunden utsmyckning
Korsarmen eller det f d vapenhuset tak målades i likhet med kyrkorummets målning. Sannolikt målaren Anders Wikström.

Anders Wikström (Hantverkare - Målare)

År 1733 - 1733 Ändring - ombyggnad, interiör
Skiljeväggen mellan långhus och vapenhus revs och bildade "lillkyrka" eller "torparkyrka". Vapenhusets kryssvalv revs och ersattes av ett högt trävalv. En ny portal togs upp på tornets västra sida
År 1744 - 1744 Underhåll - exteriör
Kyrkan rappades och vitmenades samt tornet tjärades.
År 1748 - 1748 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornhuv, klockorna flyttades dit från en klockstapel, som revs samma år och uppges vara uppförd 1674. Byggmästare Gabriel Bragner.

Gabriel Bragner (Byggmästare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1758 - 1758 Ändring - ombyggnad, exteriör
Torn och tornhuv lagades och ombyggdes av tornbyggaren Jonas Månsson, Orrevalla, Östra Husby
År 1759 - 1759 Underhåll
Kyrkan vitkalkades in- och utvändigt och en dörr togs upp till sakristian. Murmästaren Anders i Adenbo, Ekebyborna socken.
År 1766 - 1766 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1728 ersattes av en ny orgel, byggd av organisten Gustaf Lagergren, Kristberg, ersattes av ett nytt verk 1879.

Gustaf Lagergren (Orgelbyggare)

År 1782 - 1782 Ändring - ombyggnad, interiör
"flyttades Qvarns Läktare och gjordes lika till utseende och höjd med Olivehult".
År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad
Nya fönster.
År 1803 - 1803 Underhåll
Kyrkan och tornet "rappades" och vitkalkades. Byggmästare Nyström, Hållingstorp, Kristbergs socken.

Abraham Nyström (Byggmästare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1824 - 1824 Underhåll - exteriör
Södra takfallet försågs med nytt spån.
År 1829 - 1829 Ändring - ombyggnad
Utvidgades kyrkan åt södra sidan (över Victorinska gravkoret). Byggmästare Abraham Nyström, Hållingstorp, Kristbergs socken.

Abraham Nyström (Byggmästare)

År 1831 - 1831 Fast inredning - altarring
Tillverkad av byggmästarna August och Johan Robert Nyström och bekostad av fadern Abraham Nyström, Hållingstorp, Kristbergs socken, ersattes av en ny 1950 och togs åter i bruk 1993.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya golv och ny öppen bänkinredning, en ny orgelläktare uppfördes, predikstolen flyttades, omfattning till sakristiedörren tillverkades samt nya nummertavlor. Samtliga gravvalv igenmurades. Byggmästarna August och Johan Robert Nyström, Hållingstorp, Kristbergs socken.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

Nyströmsarkivet, Östergötlands länsmuseum (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1766 ersattes av en ny orgel byggd av Åkerman & Co, Lund med fasad ritad av bröderna Nyström, ombyggd 1924 och 1968.

Åkerman (Orgelbyggare)

Nyströmsarkivet, Östergötlands länsmuseum (Arkiv)

År 1879 - 1879 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln från 1766 ersattes av en ny orgel byggd av Åkerman & Co, Lund med fasad ritad av bröderna Nyström, ombyggd 1924 och 1968.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

Nyströmsarkivet, Östergötlands länsmuseum (Arkiv)

År 1879 - 1879 Ändring - ombyggnad
Sannolikt revs en tillbyggnad i hörnet mellan korsarmens västra sida och långhuset, ett nytt trapphus för uppgång till predikstolen uppfördes i hörnet mellan sakristans östra sida och långhuset, större fönsteröppningar och nya bågar av gjutjärn. Byggmästarna August och Johan Robert Nyström, Hållingstorp, Kristbergs socken.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Varmluftsapparat, tillverkad vid Ebbes Bruk, varmluftskammare i sakristians sydöstra del.
År 1910 - 1910 Underhåll - interiör
Väggarna avfärgades och orgelläktaren vitmålades.
År 1910 - 1910 Underhåll - exteriör
Takspånen tjärades, fasaderna avfärgades.
År 1916 - 1916 Underhåll - interiör
Väggarna avfärgades.
År 1920 - 1920 Underhåll - exteriör
Nytt spån lades på södra sidan.
År 1921 - 1921 Underhåll - exteriör
Fasaderna avfärgades, sakristians östra takfall belades med nytt spån.
År 1921 - 1921 Underhåll - interiör
Väggarna avfärgades.
År 1921 - 1921 Teknisk installation - värme
Utökade returkanaler till varmluften.
År 1924 - 1924 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1879 ombyggdes av Setterqvist & Son, även 1968.

Setterqvist & Son (Orgelbyggare)

År 1949 - 1949 Ändring - restaurering
Program för restaurering. Arkitekt Erik Lundberg och Ernst Auby.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Ernst Auby (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett vindfång skapades mellan torn och långhus, koret utvidgades och bänkarna i södra korsarmen avlägsnades, det befintliga cement- och trägolvet ersattes av kvadratiska kalkstensplattor. Läktartrappan i vapenhuset ersattes av en ny läktartrappa i vindfånget. Vapenhuset återställdes. Varmluftskammaren i sakristian revs och sakristian renoverades. Arkitekt Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning med återanvändning av sitsar och bänkstöd samt nya luckor med utgångspunkt från påträffade bänkluckor från 1700-talet, bänkarnas inre målades i en mild rödbrun nyans med fantasifull marmorering i marinblått och syrabetsade utsidor, ny altarring. Kyrkvinden isolerades med mineralullmattor. Arkitekt Erik Lundberg

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Arkitekturbunden utsmyckning
Takmålningarna i kyrkorummet och koret retuscherades. Medeltida kalkmålningar i sakristian frilades. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Bertil Bengtsson (Konservator)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme och elektrisk klockringning.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elvärme och elektrisk klockringning
År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Fasaderna avfärgades.
År 1964 - 1964 Underhåll - exteriör
Omläggning av spåntaket på tornet och kyrkans sydsidan.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln från 1879 försågs med nytt orgelverk byggt av Reihard Kohlus, Vadstena.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1983 - 1983 Underhåll - exteriör
Omläggning av spåntaket på nordsidan samt sakristian. Sakristians takvalv isolerades.

Ahrén, Kortfattad beskrivning, Boo Ark AB (Arkiv)

År 1990 - 1990 Underhåll - exteriör
Omputsning av södra fasaden och koret, lagning av övriga fasader samt tornet, avfärgning av fasaderna, målning av fönster mm, översyn och tjärning av yttertak samt omläggning av plåtarbeten, ny skoning av kalksten vid sidan av västportalen. L-E Jansson Byggkonsult AB, Linköping. (ATA)

L-E Jansson Byggkonsult AB (Firma)

År 1993 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Omändringar i vindfånget, nya träsocklar i kyrkorummet, rengöring och bättringsmålning av väggar, ommålning av bänkinredning med utgångspunkt från en äldre färgsättning på en bevarad 1700-talsbänklucka, orgelläktare och fönster samt konservering av takmålningarna. Ahrén Boo Ark AB, Västra Harg, Östergötlands länsmuseums konserveringsateljé, Olof Gustafssons Måleri AB, Askeby.

Ahrén Boo AB (Firma)

Olof Gustafssons Måleri AB (Firma)

År 1993 - 1994 Fast inredning - altarring
Altarringen från 1950-talet ersattes av den äldre från 1830-talet.
År 1993 - 1994 Teknisk installation - el
Utbyte av elinstallationer och elradiatorer samt ny belysningsinstallation.
År 1993 - 1993 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk dokumentation i samband med renoveringen. Östergötlands länsmuseum.
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Förslag - tjärning av spåntaken.
År 2001 - 2001 Ändring - ombyggnad, interiör
Handikapps-WC installerades i vapenhuset. Ahréns Arkitektkontor AB