Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BERGUM 19:1 - husnr 1, BERGUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0505/17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1100 - 1529

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Bergum
Angereds församling
Göteborgs stift
Bergums kyrkväg 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Källmaterial om kyrkan och kyrkogården finns från 1773, men genom moderna undersökningar och äldre källor som behandlar Bergumstrakten kan man få fram ytterligare information.
Redan på 1100-talet var trakten kristnad och sockenorganisationen genomförd. Valet av kyrkans placering gjordes med tanke på att så många som möjligt i socknen lätt skulle kunna ta sig till gudstjänsterna. För att kyrkan skulle synas och höras bra byggdes den på en höjd. Socknen fick sitt namn efter den by där kyrkan var placerad, d v s Bergum. Att socknens kyrka hela tiden legat på samma ställe styrks av att man omkring förra sekelskiftet, troligen i samband...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1529 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1100 - 1529 Nybyggnad - Korparti
År 1500 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna i långhus och kor tillkommer under 1500- eller 1600-talet

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1564 - 1564 Tagen ur bruk
Kommendanten på Bohus fästning, James Holigord von Ulfstand, ska ha slagit läger vid Bergum med sin stora här. De ska ha tömt kyrkan på inredning och använt den som stall och magasin. Kyrkklockan ska ha bortförts till Romelanda socken i Bohuslän. Uppgifterna är något omstridda.

Göteborgs kyrkoförvaltning (Källa: Severin Jacobsson Ström, Beskrifning om Wädtle härad, 1757 (tryckt 1897), s 73, Tegels historia om Eric XIV, tryckt 1751) (Arkiv)

År 1676 - 1676 Tagen ur bruk
Den danske härföraren Ulrik Gyldenlöve finns i området, kyrkan drabbas på ungefär samma sätt som 1564.

Göteborgs kyrkoförvaltning (Källa: Fridolf Wildte, Bergums och Stora Lundby kyrkor, särtryck ur Stora Lundby, Bergum, Östad, Ur tre socknars krönika, 1966, s. 265) (Arkiv)

År 1689 - 1689 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntens cuppa är daterad 1689.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1775 - 1778 Ändring - ombyggnad
Reparations- och ombyggnadsarbeten. Lagning av murverk, murning av altarfot och invändig rappning. Troligen ommurning av övre delen av södra långhusväggen. Takresning och ny inredning. Innertaket bemålades. Av allt att döma byttes hela takkonstruktionen, utom remstyckena. Nya kyrkofönster.

Anders Börjesson (Byggmästare)

Markus Hammerdal (Konstnär - Dekormålare)

Mattias Hasselberg (från Sjötorp i Marka sn) (Konstnär - Dekormålare)

Olof Welander (Hantverkare)

Pär Lidström (Hantverkare - Murare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1775 - 1775 Nybyggnad - Vapenhus
Murarmästaren Lidström erhöll ersättning för murningsarbeten och grundläggning under vapenhuset. Byggmästaren Börjesson betalades för takresning.

Anders Börjesson (Byggmästare)

Pär Lidström (Hantverkare - Murare)

Göteborgs kyrkoförvaltning (åtgärdsbeskrivning och personkopplingar) (Arkiv)

År 1796 - 1796 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol samt renovering av den gamla altaruppsatsen.

Mattias Hasselberg (från Sjötorp i Marka sn) (Konstnär - Dekormålare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1813 - 1816 Ändring - restaurering
En del mindre reparationer utfördes. 5000 takpannor köptes.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1866 - 1866 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en sexstämmig orgel.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertakets bildframställning från 1778 målades över. Bänkinredningen byttes ut. Läktarbarriärens front byggdes om, varvid 13 apostlabilder utgick. En s.k. dopängel som hängt ovanför altarringen togs bort, tillsammans med vissa av altaruppsatsens och predikstolens statyer och figurer. Altare och predikstol målades om. Läktarens träpelare ersattes av gjutjärnspelare.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel, med åtta stämmor, byggd av Molander & Eriksson.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1903 - 1903 Arkitekturbunden utsmyckning
Dopängeln och apostlabilderna som togs bort vid 1886 års renovering såldes.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1916 - 1916 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkans väggar kalkades om invändigt. Innertak, predikstol, fönster och dörrar målades om. Man målade även skranket till sakristian (som före 1925 var inredd vid södra korväggen inne i kyrkan). Vapenhusets golv av gråstenshällar justerades, tak och väggar målades om. Kyrkorummets målningar i taket och på väggarna var kända. Målningsarbetet fick inte utföras så att dessa skadades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Det träskrank som tidigare avdelat en del av koret till sakristia revs. Predikstolen fick en ny trappa, med samma utförande som korgen. Predikstolen försågs med en ny murad sockel. En stor ventilationsöppning togs upp ovanför sakristians dörr i koret. Kyrkan fick elektrisk belysning.

Johan Jarlén (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggdes vid korets norra sida. Kyrkan fick en värmeanläggning, placerad i sakristians källare.

Johan Jarlén (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1944 - 1944 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen från 1886 byggdes om eller byttes ut.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkans interiör restaurerades. Takmålningarna från 1778 och väggarnas äldre kalkmålningar skrapades fram och konserverades. Engblad tog även fram och återskapade ursprunglig färgsättning på altaruppsats och predikstol. Korgolvet och långhusets mittgång belades med kalkstensplattor. Långhusets golv sänktes till 1700-talets nivå, vilket medförde att koret kom att ligga högre än långhuset. Bänkkvarteren och läktaren fick nya trägolv. Vapenhusets golv av granithällar justerades och kompletterades. Träpanel på långhusets väggar mot norr och söder revs. Bänkinredningen på bottenplanet byttes ut. Läktarens bänkar byggdes om. Läktarens barriär och centralt placerade utbyggnad revs. Tolv av de tretton apostlabilder som togs bort 1886 och såldes omkring 1903 återskaffades och placerades på den nya barriären. Den 13:e bilden, visande Simon, målades av Thorbjörn Engblad. Orgeln flyttades något bakåt. Gjutjärnspelarna under läktaren ersattes med träpelare, varav en var från tiden före 1886. Pelarnas placering justerades med hänsyn till den nya bänkinredningen. Vapenhusets trappa till läktaren revs och ersattes med en ny trappa inne i långhuset. Ytterdörren från vapenhuset och dörren mellan vapenhuset och långhuset byttes ut. Långhusets och korets fönster byttes ut. Varmluftsystemet byggdes om och utökades. Utblåsningsmunstycken placerades under bänkarna.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Orgelverket från 1886 byggdes om och till så det fick 13 stämmor.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian målades om och fick ny inredning.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - restaurering, interiör
I princip alla invändiga ej dekor- eller motivmålade ytor målades om. Predikstol, altare, golvur, nummertavlor mm behandlades av konservator. Städutrymme och toalettrum byggdes under läktaren, varvid en bänkrad på norrsidan och två på södersidan utgick. Predikstolens murade fundament revs. Korgens underdel kompletterades. Nya mattor lades in i sakristian och på läktaren. Ett nytt skåp placerades på läktaren. Ett skåp i sakristian kompletterades. Vindsbjälklaget isolerades.

Darwalls konserveringsateljé (Konservator)

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1999 - 1999 Dendrokronologisk undersökning
Undersökning av remstycke (horisontell bjälke som ligger på muren) i långhusets västparti. Trädet bedömdes vara fällt någon gång från mitten av 1560-talet till 1580-talet. (Jämför händelse 1564.)

Alf Bråthen (Konstruktör)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Alla utvändiga tidigare målade ytor och detaljer målades om. Omkr. 10 m² puts lagades. Fönstrens kittning kompletterades. Skorstenen fogades om. Sakristians nockplåtar byttes ut. Fyra stuprör löddes om.

Dennis Eriksson Byggare AB (Firma)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)