Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG KYRKBYN 28:3 - husnr 1, LUNDBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/1203

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)

1300 - 1529

1300 - 1529

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Lundby församling
Göteborgs stift
Gamla Lundbygatan 40

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Lundby gamla kyrka uppfördes sannolikt under andra hälften av 1300-talet. Troligen fanns här en träkyrka tidigare. Kyrka uppfördes med gotiska influenser, tio strävpelare stöttade ursprungligen kyrkans yttermurar och kryssvalv spände över kyrkorummet.

År 1639 blev Lundby kyrka huvudkyrka i för Lundby och Tuve socknar. I samband med detta revs systemet med strävpelare, kryssvalven togs bort och ersattes med ett plant innertak av trä. Samtidigt byggdes sakristia och vapenhus, båda på sydfasaden. Nuvarande altartavla, altare och predikstol tillkom också vid denna tid. 1698 iordningställdes en gravkammare under kyrkans kor för adelsma...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1529 Nybyggnad
År 1300 - 1529 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1300 - 1529 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
Sakristians datering något osäker.
År 1600 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
År 1600 - 1799 Nybyggnad - Gravkor
År 1639 - 1650 Ändring - ombyggnad, exteriör
Lundby gamla kyrka blir moderkyrka i socknen och kyrkobyggnaden moderniseras. Strävpelarna rivs, de invändiga tegelvalven tas bort och ersätts av ett innertak av trä och altartavlan, altaret samt predikstolen tillkommer.

ATA -Brun mapp (Arkiv)

År 1639 - 1650 Ändring - ombyggnad, interiör
Lundby gamla kyrka blir moderkyrka i socknen och kyrkobyggnaden moderniseras. Strävpelarna rivs, de invändiga tegelvalven tas bort och ersätts av ett innertak av trä och altartavlan, altaret samt predikstolen tillkommer.

ATA -Brun mapp (Arkiv)

År 1697 - 1697 Nybyggnad - Gravkor
Gravkammare inreds i den norra delen av kyrkans kor för Baltzar Cronaker.

ATA brun mapp:Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1934 (Arkiv)

År 1700 - 1770 Nybyggnad - Gravkor
Två gravkor uppförs i anslutning till vapenhuset.

ATA brun mapp:Redogörelse för fynd och iakttagelser vid restaureringen av Lundby gamla kyrka, 1934 (Arkiv)

År 1700 - 1770 Underhåll - målningsarbete
Kyrkans innertak målas om och den löpande draperifrisen tillkommer.
År 1700 - 1770 Fast inredning - bänkinredning
Sannolikt tillkommer bänkinredningen.
År 1700 - 1770 Fast inredning - läktare
Västra läktaren byggs och läktarbröstningen bemålas.
År 1798 - 1799 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkan får nytt välvt innertak
År 1818 - 1818 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel med sex stämmor

ATA -Brun mapp (Arkiv)

År 1841 - 1841 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkar tillkommer
År 1860 - 1870 Teknisk installation
Två kaminer monteras i koret
År 1867 - 1867 Ändring - ombyggnad, port
Vapenhuset får en ny dörr
År 1874 - 1875 Underhåll - exteriör
Fasaderna putsas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1874 - 1878 Underhåll - interiör
Innerväggarna kalkas. Altartavlan och predikstolen bättringsmålas samt förgylls av Göteborgsmålaren Krusell. Läktarbröstningen ersätts med en ny.
År 1878 - 1878 Fast inredning - läktare
En ny sidoläktare uppförs på den norra långhusväggen

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1880 - 1880 Underhåll - takomläggning
Kyrktaket repareras
År 1886 - 1886 Tagen ur bruk
Lundby gamla kyrka upphör att användas för permanent gudstjänstbruk. Lundby nya kyrka invigs.
År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad, interiör
Sidoläktaren på den norra långhusväggen tas bort och västläktaren återställs med sin ursprungliga läktar barriär.
År 1934 - 1934 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgår en omfattande renovering under ledning av Axel Fossén.

Axel Forssén (Arkitekt)

Sven Gustafsson (Konservator)

ATA -Brun mapp (Arkiv)

År 1934 - 1934 Invigning
Lundby gamla kyrka återinvigdes den 20 december 1934.

GSM arkiv (Arkiv)

År 1943 - 1943 Fast inredning - orgel
Orgeln restaureras och dess ursprungliga utseendet bibehölls.
År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Interiören restaureras och konservatorsarbeten utförs av målarmästaren T.W. Öhlén

GSM arkiv (Arkiv)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny origel installeras. Tillverkad av Lindegren Orgelbyggeri AB.

ATA Vit mapp (Arkiv)

År 1969 - 1969 Underhåll - takomläggning
Takteglet på det södra takfallet läggs om.
År 1972 - 1972 Teknisk installation
Fasadbelysning installeras.

ATA Vit mapp (Arkiv)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Altartavlan konserveras av konservator Gunnar Truedsson.

Gunnar Truedsson (Konservator)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Gravkoret på västra sidan av vapenhuset byggs om till toalett.
År 1995 - 1995 Underhåll
Fuktskador i vapenhusets toalettutrymmen åtgärdas.
År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasader kalkas.
År 1997 - 1997 Underhåll - interiör
Interiör restaurering av kyrkan. Bl.a. tilläggsisoleras vinden och el installeras. Belysningen kompletteras på läktaren och i koret och nya bänkvärmare placeras i långhuset. Målningarna på väggar och tak samt på fasta inventarier rengörs och konserveras.

David Edvardsson (Konservator)

ATA Vit mapp (Arkiv)

År 1998 - 1998 Teknisk installation
Jordfelsbrytare installeras