Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG SÄVE 15:1 - husnr 1, SÄVE KYRKA (SANKT OLOVS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05/11 18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄVE KYRKA (SANKT OLOVS KYRKA) (akt.)

1200 - 1249

1939 - 1939

Västra Götaland
Göteborg
Bohuslän
Säve
Tuve-Säve församling
Göteborgs stift
Svensbyvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1998


Säve kyrka ligger i Kvillebäckens dalgång inte långt från Nordre älv och är ett landmärke från söder och väster. Fornlämningsbilden vid Nordre älv tyder på en omfattande befolkning i området under yngre järnålder (500-1050 e kr). Inom ett större område kring Säve är förekomsten av gravfält från denna tid en av de tätaste i landet. Arkeologiska undersökningar av ett område omedelbart norr om Kvillens utlopp i Nordre älv visar att man där troligen ägnat sig åt handel och reparation av båtar. Älven utanför spärrades av genom en pålspärr på 1000-talet e.Kr. Säve blev svenskt 1658. Omedelbart norr om kyrkogården låg Säve Kyrkebys bebygg...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1230 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten är troligen utförd av mästaren Thorkillus som var verksam under åren 1200-talets första hälft.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1671 - 1671 Ändring - ombyggnad, innertak
Det gamla koret fick ett välvt innertak av trä.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1671 - 1675 Fast inredning - altaruppsats
Alteruppsatsen tillverkas och bemålas av Hans Schwantz från Göteborg

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1696 - 1696 Ändring - ombyggnad, innertak
Tunnvalv av trä byggdes i långhuset, i nuvarande kyrkans äldsta del .

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1696 - 1696 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1704 - 1704 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tunnvalvet från 1696 målades av mäster Christian von Schönfeldt.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1729 - 1729 Nybyggnad - Korparti

Anders Pihl (Hantverkare - Murare)

År 1734 - 1734 Ändring - ombyggnad, innertak
Den 1729 tillbyggda delen av långhuset och det samtidigt uppförda koret försågs med trätunnvalv, som en direkt fortsättning av det äldre valvet.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1737 - 1737 Underhåll - målningsarbete
Tunnvalvet i den nyare östra delen av kyrkan målades av mäster Johan Ross.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1746 - 1746 Nybyggnad - Torn
Bottenvåningen fungerar som vapenhus. Tornets övre delar tillbyggdes i trä 1750
År 1780 - 1830 Underhåll - målningsarbete
Kyrkans träinredning målades om under empiretid.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1853 - 1853 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt brädtak lades på långhuset och två takkupor byggdes för att ge läktaren ljus. Tornet reparerades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1853 - 1853 Fast inredning - orgel
Kyrkans nuvarande läktare byggdes. Orgeln installerades av J.N. Söderling i Göteborg. Orgelfasaden ritades av A.Nyström.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1880 - 1880 Ändring
Kyrkogårdsmurarna laddes om. Almar planterades längs murarnas insidor.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1885 - 1885 Ändring - ombyggnad, port
Vapenhusets södra port murades igen

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1892 - 1892 Underhåll - målningsarbete
Predikstolens, altaruppsatsens och eventuellt även läktarbarriärens listverk och stomme målades om. Figurmåleri på läktarbarriären och i taket "bättrades". Takbjälkar och taklist schablonmålades, med ursprungligt färgskikt som förebild.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1902 - 1902 Underhåll - stomme
Korets väggar murades om, men planformen bibehölls. Alla innerväggar slätputsades. Nya korfönster med blyinfattade glasmålningar av konstnären K R Callmander från Göteborg sattes in. Korgolvet höjdes upp ett steg, med anledning av att värmeanläggning installerades i källaren. Tornhuven, som tidigare varit klädd med ekspån, täcktes med zinkplåt. Vapenhusets ingång mot norr murades igen (den södra hade murats igen före 1885). Den nuvarande ingången mot väster togs upp. Två trappor byggdes från vapenhuset till orgelläktaren. Kyrkan fick ny bänkinredning och nya dörrar.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1914 - 1914 Teknisk installation - värme
Centralvärme med varmluft infördes.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1919 - 1919 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring - restaurering
Korets fönster mot norr ersattes med en innerdörr. Korets mittfönster, placerat rakt mot öster, murades igen. Övriga fönster målades, samt reparerades efter behov. Solbänkarna av kalksten kalkades med ljusgrå färg. Portarna mot väster och söder byttes ut. Nedgången till källaren vid korets nordöstra vägg fick nya luckor. En mindre grundförstärkning gjordes i långhusets sydvästra hörn. En äldre skorsten vid taknocken revs och ersattes med en ny placerad nära sakristian. Samtliga takstolar sågs över och reparerades vid behov. Tornhuvens och takkupornas beklädnad av zinkplåt byttes mot kopparplåt. Kuporna fick nya innanfönster. Gamla hängrännor och stuprör av zinkplåt ersattes med nya av koppar. De murade väggarna kalkades om både ut- och invändigt. Vissa putslagningar utfördes. Ett vindfång vid södra entrén revs. Äldre elledningar utbyttes delvis. Korgolvet höjdes något (utöver 1902 års nivå) och den äldre beläggning av svartvita cementplattor byttes mot kalksten. Även bänkkvarterens golvnivå höjdes. De gamla golvplankorna ersattes med nya. Altaret murades om och flyttades c:a en meter mot öster. Altarringen byttes ut. Väggpanel i koret revs. Vid 1934 års renovering lät man hugga ner och putsa om väggarnas nedre del, eftersom den varit målad med oljefärg. På altaruppsats och predikstol framtogs äldre färgskikt från omkring 1761. Takbjälkarnas och taklistens ursprungliga färgskikt togs fram och fylldes i. Den ursprungliga altartavlan, visande nattvarden, som dolts under en något nyare målning togs fram och konserverades. Den nyare målningen, som också föreställande nattvarden, flyttades till sakristian. Allt invändigt ej dekorationsmålat snickeri målades om. Bänkarna i långhuset och på orgelläktaren byggdes om. Äldre pärlspontpanel i vapenhusets tak och i det plana taket i läktarens bakre del byttes mot slätspontpanel. Läktaren fick nytt golv. Läktarpelarna fick ny inklädnad, med enklare form än den tidigare. Orgeln byggdes om och utökades av orgelbyggare A. Magnusson. Vapenhusets golv belades med skiffer. En ny trappa byggdes från vapenhuset till läktaren. Ny trappa byggdes även till tornet, från norra sidan av vapenhusets "balkong". Belysningsarmaturer från omkring 1900 ersattes med nya. Kristallkrona och lampetter som förvarats på vinden restaurerades. Långhustakets och läktarbarriärens figurmålningar rengjordes och konserverades. Färglager från 1892 på takmålningarna längst åt öster avlägsnades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Nybyggnad
Avskrädeshuset byggdes om till bårhus , med ritning signerad av Axel Forssén i augusti 1937

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1945 - 1945 Ändring - ombyggnad, yttertak
Långhusets takbeläggning av tegel byttes ut mot skiffer. Skiffret kom från Grythytte skifferverk.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1960 - 1961 Underhåll - exteriör
Ommålning av alla tidigare målade utvändiga ytor - panel, lister, fönster, puts. Målningsarbetet utfördes av målarmästare Ludvig Larsson, Bönnered. Murkna brädor i tornbyggnadens panelklädsel byttes ut. Grundlig reparation av tornluckorna. Snickeriarbeten utfördes av byggmästare Olof Olofsson, Hisings Kärra. Eventuellt byttes också luckorna mot söder och väster. En ny port sattes in i södra entrén. Skorstenen påmurades en meter. Källaringångens luckor reparerades. Bårhusets ytterväggar fogades om.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1967 - 1969 Konservatorsarbeten
Vissa mindre konserveringsåtgärder utfördes på predikstol och altare. Arbetena utfördes av konservator Torsten W Öhlén.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - omputsning
Putsskador ut- och invändigt på väggar och i fönstersmygar reparerades. Sakristians väggar kalkades om utvändigt. Tornets träpanel målades om. Alla ytterdörrar fernissades och alla fönster målades om. Vapenhusets alla invändiga ytor - av såväl trä som puts - målades om. Omputsningen utfördes av Arnold Johansson Byggnads AB, målningsarbetena av Måleri-Contractor.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Teknisk installation
Ny klockmotor installerades
År 1977 - 1977 Underhåll - omputsning
Utvändiga putsytor kalkades. Träpanel, fönster och övriga målade träytor, samt järndetaljer, målades om. Ytterdörrarna fernissades. Arbetet utfördes av Dan Johansson AB.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig ommålning av alla icke dekor- eller motivmålade ytor. Omputsning av 5 m² väggyta vid korets norra sida. Förråd och städutrymme byggdes under orgelläktaren, där bänkarna togs bort. Ny läktartrappa byggdes i långhusets nordvästra hörn. Den första bänkraden närmast koret togs bort. En ramp för handikappade byggdes på södra sidan. Ny altarring byggdes. Läktarens bänkar togs bort. Orgeln byggdes om för tredje gången, nu av Johan Grönvalls orgelbyggeri i Lilla Edet. Orgeln flyttades fram ca 0,30m, för att frigöra en takmålning. Målningen restaurerades av konservator. Toaletten i vapenhuset byggdes om. Sakristians innerväggar revs och ersattes med nya, men dörrarna från 1934 återanvändes. Taken ovan långhus och sakristia tilläggsisolerades med mineralull. Nya lyktstolpar sattes upp på kyrkogården. Ombyggnaden projekterades av FFNS arkitekter i Göteborg. Byggnadsarbetena utfördes av Bengt Lundbergs byggnads AB.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring
I samband med att orgeln byggdes om flyttades den fram c:a 0,30m för att frilägga Christian von Schönfeldts målningar av skapelsen och syndafallet. Målningarna åtgärdades av konservatorn Anders Darwall.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Tornhuvens koppartäckning inspekterades. En skadad plåt byttes ut. Tornspirans topp reparerades. Stuprör byttes ut. Hål i hängrännorna löddes. Sprickor i putsen på södra långhusfasaden lagades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av tornets panelklädsel. Vid 1997 års ommålning av träpanelen användes obruten vit Druvolin alkydoljefärg. I samband med ommålningarna har man bytt ut rötskadat virke, i första hand mot söder och väster.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - omputsning
Sakristian putsades om mot norr och väster, samt kalkades om mot öster, norr och väster. En spricka i den norra anslutningen mellan långhuset och vapenhuset lagades. Brand- och inbrottslarm installerades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 2005 - 2005 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten utförda på kyrkans dekormålade ytor på tak, altaruppsats och predikstol. B la tog fernissan bort som tillkom vid renoveringen 1934.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)