Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MELLERUD DALSKOGS PRÄSTBOL 3:1 - husnr 1, DALSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3116-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DALSKOGS KYRKA (akt.)

1747 - 1750

1800 - 1900

Västra Götaland
Mellerud
Dalsland
Dalskog
Örs församling
Karlstads stift
Dalskogs kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2002:

SAMMANFATTANDE HISTORIK - Kyrkan är en liten träkyrka, uppförd 1747-50. Tidigare fanns i Dalskog, sannolikt på samma plats, en träkyrka, från 1650 uppförd av överste John Stake, bosatt i grannsocknen Bäcke. Denna kyrkas utseende är okänt men kan ha liknat kyrkan i Bäcke, också en liten träkyrka och uppförd vid 1600-talets mitt av samma byggherre. Bäcke kyrka har sedan tillbyggts under 17- och 1800-talen. Kyrkan i Dalskog revs då den ansågs vara "för låg och för trång anlagd" samt förfallen. Om det funnits ytterligare någon tidigare kyrka på platsen är ej belagt men är tänkbart. Dopfunten av täl...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1670 - 1670 Fast inredning - predikstol
Predikstol.
År 1711 - 1711 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats.
År 1747 - 1750 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus.
År 1747 - 1750 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1747 - 1750 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus
År 1747 - 1750 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1759 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i långhuset.

Hans Georg Schuffner (Konstnär)

År 1793 - 1793 Ändring - restaurering, interiör
Enligt en uppgift, i samband med läktarens tillkomst 1793 övermålades väggmålningar av Schüffner (takmålningar behölls). En annan uppgift talar om att detta skedde under 1800-talets senare del. Delar av målningarna kom fram vid restaureingen 1916-20 men målades tydligen över igen. En mindre rest är synlig under en läktarbänk i nordvästra hörnet av läktaren.

Kroppefjäll, en Dalslandsbok... (Arkiv)

År 1793 - 1793 Fast inredning - läktare
Läktaren uppfördes.

ATA (Arkiv)

År 1800 - 1900 Nybyggnad
Mindre vapenhus i väster. Ersätts av det nuvarande ca 1916, vilket sedan byggdes till 1991 till sin nuvarande storlek.

Sölve Johansson (Arkitekt)

År 1800 - 1900 Ändring - ombyggnad, yttertak
Skifferläggning på taket, liksom på klockstapeln.
År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad, fönster
Större fönster.

Sölve Johansson, Teknisk och ekonomisk rapport, restaureing av Dalskogs kyrka 1998 (Arkiv)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)

ATA (Arkiv)

År 1850 - 1900 Ändring - restaurering, interiör
Enligt uppgift målades väggarna vita och apostlabilder av Schüffner övermåldes. Andra uppgifter gör gälande att Scüffners väggmålningar övermålades redan 1793 i samband med läktarens tillkomst.
År 1880 - 1890 Teknisk installation - värme
Två värmekaminer.
År 1880 - 1890 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel. En piporgel av ovanlig konstruktion. Ersattes ca 1920 och inköptes av Statens historiska museer (SHM).
År 1915 - 1915 Nybyggnad - Vapenhus
Västra vapenhuset
År 1916 - 1922 Teknisk installation - el
Elektriskt ljus.

ATA (Arkiv)

År 1916 - 1922 Ändring - ombyggnad, port
Ny dörr togs upp på sakristians västra sida.
År 1916 - 1922 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna stänkmålades från att ha varit vita.

ATA (Arkiv)

År 1916 - 1922 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

ATA (Arkiv)

År 1916 - 1922 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av läktaren. Trappa från långhuset tas bort, erätts med trappa i det nybyggda vapenhuset. Plats för ny orgel. Minskat antal bänkar på läktaren.

ATA (Arkiv)

År 1916 - 1922 Ändring - restaurering
Etappvis renovering bl a efter ritningar av arkitekt Anders Roland, Stockholm.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1916 - 1922 Fast inredning - bänkinredning
Ombyggnad av bänkarna, Bänkarna behölls som slutna kvarter med med dörrar. Minskat antal bänkar på läktaren, nya bänkar mot väster läktartrappa där togs bort.

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1940 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna på läktarens södra sida tas bort för att bereda plats åt kören.

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering med syfte att återställa kyrkans ursprungliga 1700-tals karakatär.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Ärland Noréen (Arkitekt)

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1940 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålningarna samt eventuellt ytterligare delar av inredningen.

Olle Hellström (Konservator)

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, fönster
Ändrade fönsteröppningar, förminskade och segmentformade bågar istället för rak avslutning upptill. S k antikglas insatt, frostat glas i korfönstren.

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, port
Portarna till vapenhusen i väster och norr bekläddes med ek- eller furupanel i kvadratiska former.
År 1939 - 1940 Underhåll - målningsarbete
Målningsarbeten bl a ny stänkmålning av vägarna, och målningsarbeten där "de gamla färgerna togos fram".
År 1939 - 1940 Fast inredning - predikstol
Nytt ljudtak/baldakin. S k antikglas i predikstolsdörren ersätter annat glas.
År 1939 - 1940 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

ATA (Arkiv)

År 1939 - 1940 Teknisk installation - el
Omläggning av elledningarna.
År 1939 - 1940 Teknisk installation - värme
Värmeledning med lågtrycksånga. Pannrum i källare under västra vapenhuset och skorsten vid sydvästra hörnet av långhuset. Ersätts med nytt värmesystem 1985 och 1991 tas källaren bort.

ATA (Arkiv)

År 1985 - 1985 Teknisk installation - värme
Byte av värmesystem, elvärme med bänkradiatorer.

ATA (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - tilläggsisolering
Isolerering av av vinden.

ATA (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - tillbyggnad
Till- och ombyggad av västra vapenhuset. Förlängs åt väster, brudkammare, toalett, städrum inreds på nedervåningen, textilkammare på övervåningen. Källarutrymme med trapppa tas bort (tillkom som pannrum vid 1939-40 års renovering.

Harry Almér (Arkitekt)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, port
Byte av portarna till vapenhusen i väster och i norr, eller bara dess ytterbeklädnad (från 1939-40 års renovering).
År 1998 - 1998 Ändring - restaurering
Omfattande exteriör och interiör renovering

RMVG, bl a Tekninsk och ekonomisk rapport, restaureing av dalskogs kyrka (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Omläggning av samtliga skiffertak på kyrkan samt klockstapeln skifferbeklädnad. Komplettering av plåtarbeten.

Skiffertak AB, Grythyttan (Hantverkare)

ATA (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - fönster
Renovering av fönster och portar.
År 1998 - 1998 Underhåll - port
Renovering av portar och fönster.
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Färgbortagning och ommålning av alla träytor på kyrkan och klockstapeln.

Håkan Pettersson (Hantverkare - Målare)

År 1998 - 1998 Underhåll - stomme
Byte av rötskadade delar av stomme och panel.
År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Konservering av måleri i tak, på altaruppsats och predikstol med ljudtak, på läktarbarriären. Nya draperimålningar.

Gunnar Eldh (Konservator)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av av väggar, tak och dörrar. Förnyelse av nåtsystemet i väggarna. Målning av fönsterbågar - och karmar. Nya draperimålningar vid fönstren i långhuset. Målning av bänkarna.
År 1998 - 1998 Underhåll - golv
Slipning, lut- och såpbehandling av kyrkans trägolv. Ommålning av korgolvet.
År 1998 - 1998 Fast inredning - bänkinredning
Handikappanpassning av det främre bänkparet i bakre kvarteren. Ommålning av samtliga bänkar.
År 1998 - 1998 Fast inredning - orgel
Renovering av orgeln.

Leif Lindegren (Orgelbyggare)

År 1998 - 1998 Teknisk installation - el
Renovering av elsystemet.
År 1998 - 1998 Ändring
Ytdränering och dagvattenledning.
År 1998 - 1998 Ändring
Borttagning av cement och rensning av fogar på sockeln, liksom att denna försågs med ventilationsöppningar.
År 2007 - 2007 Teknisk installation - larm
År 2011 - 2011 Teknisk installation
Installation av styr- och reglersystem för värme och luftfuktighet samt luftvärmepumpar.

Västarvet (Antikvarie)

År 2017 - 2017 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör ommålning.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Arne Nilsson Fönsterrenoveringar AB (Firma)