Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ESKELHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

467-21.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ESKELHEM KYRKA (akt.), ESKELHEMS KYRKA (akt.)

1049 - 1049

1180 - 1220

1196 - 1196

1200 - 1200

Gotland
Gotland
Gotland
Eskelhem
Eskelhem-Tofta församling
Visby stift
Eskelhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkans byggnadshistoria
Kyrkan är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen är en träkyrka, grunden till denna har man funnit under långhusgolvet. Träkyrkan ersattes omkring 1200 av en romansk stenkyrka bestående av absidkor och långhus (delar av långhuset från denna kyrka är bevarade). Byggnaden uppfördes av fint huggna kvaderstenar med rankornament. En rundbågsfris kröner murverket under takfoten. I mitten på samma århundrade tillfogades tornet i väster, i samband med detta skede flyttades långhusets sydportal till tornets norra fasad. Långhusets murverk höjdes, nya större fönster togs upp och val...

Läs mer i eget fönster

År 1049 - 1049 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av Byzantios.

Byzantios (Konstnär)

År 1180 - 1220 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Ersatte en äldre träkyrka, vars grundmurar har hittats under nuvarande kyrkans golv. Vid 1200-talets mitt påbyggdes långhuset till nuvarande höjd
År 1196 - 1196 Nybyggnad
Byggnadsår enligt taxuslistan.
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200 Kor och långhus byggdes i romansk stil (delar av långhuset bevarade) av veckkapitälmästaren.
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1240 - 1259 Ändring - ombyggnad
Tornet byggdes, långhuset byggdes om och förhöjdes. Triumfkrucifix.
År 1250 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Geometriskt ornamentala och figurativa kalkmålningar i valven samt en målad kalender på tornets norra vägg
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i långhusvalven. Brudbänk.
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Processionskrucifix.
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1330 - 1370 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar (korfönstret)
År 1330 - 1370 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre romanskt kor
År 1338 - 1338 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i koret över Hallvid, kyrkoherde.
År 1340 - 1359 Nybyggnad - Korparti
Koret byggdes. (GK; bör vara något tidigare med hänsyn till dateringen av Stora kapellet vid Domkyrkan i Visby). Nordportalen flyttas. Sakristian byggs (enl. EF sker detta något senare), glasmålningar i korfönstren.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar av ”Passionsmästaren” i koret och långhuset.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1641 - 1641 Åsknedslag
N torngalleriet ombyggt efter åsknedslag.
År 1670 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstol. Målad i början av 1700-talet av Rasmus Bartsch, boende vid Liffedarve i Eskelhem. Han målade även bänkluckor.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1722 - 1722 Fast inredning - läktare
Årtal på övre läktaren.
År 1724 - 1724 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten.
År 1741 - 1741 Underhåll
1741(?) S torngalleriet reparerades.
År 1756 - 1756 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1770 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1775 - 1775 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka.
År 1788 - 1788 Fast inredning - läktare
Årtal på nedre läktaren. Läktaren målades av Jonas Gustaf Möller detta år.

Jonas Gustaf Möller (Konstnär)

År 1817 - 1817 Fast inredning - läktare
1817(?) Läktare.
År 1824 - 1824 Ändring - ombyggnad
Tornet ombyggt. (Enl. inskrift på äldre spirstock, förvarad på tornvinden skedde detta 1823).
År 1829 - 1829 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket reparerat (helt täckt med bräder
År 1844 - 1844 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskronor i koret och långhuset.
År 1860 - 1861 Ändring - ombyggnad
Taket över koret sänktes. Tegel lades på kor- och långhustaken (det senare hade tidigare falar). Dragstag lades in i triumfbågen (1 st.), i långhuset (1 st.) och i koret (3 st.). Strävpelarna vid N och S långhusmurarna revs bort. Kyrkan kalkades utvändigt (även portalerna). Invändigt lades trägolv. Bänkarna byggdes om. Ett nytt altarskrank sattes upp.
År 1863 - 1863 Fast inredning - läktare
Den övre läktaren utvidgades.
År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Ny orgel (ersatte en äldre orgel, trol. från 1700-talet).
År 1922 - 1922 Teknisk installation - värme
Järnkamin (”värmeugn”) installerades och skorsten byggdes.
År 1923 - 1923 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet flyttades från N korväggen till triumfbågen.
År 1925 - 1925 Underhåll - fönster
A. Rolands förslag till reparation av korfönstret godkändes av Byggnadsstyrelsen.
År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel
Ny orgel (gåva).
År 1940 - 1940 Underhåll
omkring 1940 Reparation av korets Ö vägg.
År 1947 - 1947 Ändring
Kyrkan i mycket dåligt skick med bl. a. otäta tak. Restaureringsförslag av Erik Fant, ej utfört. Taken lagades provisoriskt.
År 1948 - 1948 Ändring - restaurering
Byggnadsstyrelsen godkände Fants förslag innebärande bl. a. återställande av faltaken, ny tornspira och panel, samt nya golv. Tornspiran stormskadad. Tornspiran reparerades med tryckimpregnerad panel.
År 1952 - 1952 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering enligt Erik Fants förslag. Kortaket förhöjdes. Falarna doppimpregnerades. Åskledare sattes upp på tornet. Sakristians tak ändrades från pulpet- till sadeltak.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Ändring
Rikskollekt samlades in.
År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
Byggnadsstyrelsen godkände ett förslag till invändig restaurering upprättat av arkitekt Olle Karth.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1959 - 1960 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter Karths förslag. Nytt uppvärmningssystem (varmluft) med pannrum under mark på långhusets N sida, oljetank mellan pannrum och sakristia. Elektricitet drogs in. Ett dragstag i långhuset invid triumfbågen togs bort (tillstånd erhållet redan 1922!). Stengolv i kor och långhus. Träbågarna i fönstren slopas, innerglas monteras. Tornportalens överljus slopas. Muralmålningarna togs fram och konserverades av E. Olsson. Läktaren revs. Dopfunten flyttades till triumfbågen, predikstolen till långhusets NÖ hörn, även orgeln flyttades. Bänkarna byggdes om.
År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln.
År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Nedsvärtning av väggar och valv m.m. i kyrkorummet efter fel på värmeanläggningen. Rengöring och konservering av inventarier (C. H. Eliason). Fortsatt rengöring av inventarier (M. Korsman).

C H Eliason (Konservator)

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1989 - 1989 Ändring
Nytt vattenburet uppvärmningssystem med nytt pannrum i likvagnsboden, kulvert över kyrkogården. Pannrum samt oljetank under mark igenfyllda. Konservering av medeltida glasrutor i korfönstren. Trappor i tornhuven.
År 1992 - 1993 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgick en yttre och inre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Takpanelen reparerades på samtliga tak. Landgångar på kor och långhusvindar. Samtliga fasader putsades om. Naturstensytor fogades om, socklarna rengjordes. Fönstren sågs över, trasiga rutor byttes m m. Hängrännor kring tornhuv. Infiltrations-ledningar för regnvattnet från taken. Ljudgluggarna fick nya kolonnetter av kalksten, och förseddes med fönsterbänkar och nätramar. Muralmålningar rengjordes, likaså valven. Väggarna putslagades. Torntrappans dörr tätades. Pendelkedjorna till ljuskronorna målades, kronan i sakristian rengjordes. Fönstrens omfattningar och masverk rengjordes. Brädgolven behandlades. Nya skåp i tornrummet. Orgeln målades om. Predikstolen rengjordes, krucifixet konserverades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Konservatorsarbeten
Renoverades ett antependium av Libraria Konsthantverk AB.
År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
De tre portalerna konserverades av Stuck & Sten, Stocklassa AB.