Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FARDHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

469-20.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FARDHEM KYRKA (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)

1170 - 1199

1180 - 1220

1200 - 1200

Gotland
Gotland
Gotland
Fardhem
Fardhems församling
Visby stift
Fardhem kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Fardhem kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka byggdes vid slutet av 1100-talet. Korportalens omfattning och smygar har märkliga och svårtydda figurframställningar. Långhuset kom till vid en byggnadsetapp i början av 1200-talet, tornet några decennier senare. Sakristian uppfördes 1871-72 efter ritningar av den på Gotland födde konstnären och arkitekten Axel Herman Hägg. Den avlöste en äldre och betydligt större sakristia från omkring 1740.

Kyrkan har förutom nybyggnaden av sakristian undergått få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden....

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1170 - 1200 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Koret och absiden byggdes. Sandstensdopfunt av anonymmästaren ”Semi-Byzantios”, varav endast foten bevarats (IH anger ”omkr. 1180”; GA uppger att cuppan finns i Linde kyrka).

Semi-Byzantios (Konstnär)

År 1180 - 1220 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus.
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200. Långhuset byggdes.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn.
År 1225 - 1250 Ändring - påbyggnad
Tornet byggdes (IH anger ”omkr. 1230”).
År 1440 - 1440 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts (IH anger 1594) av Hermen von Løvede.

Hermen von Løvede (Klockgjutare)

År 1500 - 1599 Ändring - ombyggnad, fönster
Rektangulärt fönster togs upp vid predikstolen.
År 1600 - 1699 Ändring - ombyggnad
Triumfbågen höjdes likaså taket i långhuset skall ha utförts.
År 1670 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten, från Burgsvik.
År 1690 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av sandsten från Burgsvik.
År 1719 - 1719 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Ornamental kalkmålning i koret
År 1719 - 1719 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i korvalvet.
År 1720 - 1729 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1739 - 1739 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Möjligen målas predikstolen.
År 1740 - 1740 Nybyggnad - Sakristia
omkring 1740 En murad och putsad sakristia med nyupptagen dörr från koret byggdes.
År 1743 - 1743 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla, ev. av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1754 - 1754 Ändring
Ny tornhuv byggdes av Johan Suderbys i Gothem.
År 1790 - 1799 Specifika inventarier - altarskåp
Det medeltida altarskåpet såldes
År 1850 - 1854 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan: Nya takstolar över långhuset och sannolikt även över övriga delar av kyrkan. Långhusets faltak ersattes med tegel. De romanska fönstren murades igen och nya, stora fönster togs upp. Fönstret vid predikstolen vidgades. Tornhuven förnyades med bl. a. ny spira och (sannolikt) brädklädsel av H. Tellström (Inskr.). Kyrkan putsades invändigt, ev. även ny puts utvändigt på tornet. Tornportalens smygar reparerades (Inskr.).
År 1850 - 1859 Ändring - ombyggnad, fönster
Fyra fönster togs upp i långhuset.
År 1855 - 1855 Specifika inventarier - altartavla
Invändig målning m.m. sandstensuppsatsen på altaret slopades och en ny altartavla införskaffades (oljemålning av C. Holmgren Uppsala).

C G Holmgren (Konstnär)

År 1866 - 1866 Ändring
Tornets murverk förstärktes med tre järnankare och tornbågen murades om. Långhusportalens tröskel förnyades.
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin.
År 1871 - 1872 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia, ersatte en äldre på samma plats
År 1871 - 1872 Nybyggnad - Sakristia
Den nuvarande sakristian byggdes efter ritningar av konstnär Axel Herman Hägg. Altarring.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad
Ny avlastning av tornbågen på vinden och nya ljudgluggar i tornhuven.
År 1898 - 1898 Ändring
Läktaren i långhuset togs bort. Ny bänkinredning i nygotisk stil.
År 1899 - 1899 Ändring
Orgel av Åkerman & Lund, Stockholm. Bänkinredning efter ritningar av N. Pettersson, Visby.

N Pettersson (Okänd)

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1900 - 1900 Teknisk installation - värme
omkring 1900 Kamin.
År 1910 - 1910 Ändring - ombyggnad, fönster
omkring 1910 Korets romanska fönster återöppnades.
År 1923 - 1923 Ändring
Kolonnetterna i de södra, östra och norra ljudgluggarna byttes ut efter ritningar av intendent Anders Roland, Stockholm (de i söder och öster tidigare av trä).

Anders Roland (Övrig)

År 1925 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ommålning av innertaket i långhuset.
År 1935 - 1935 Underhåll
Tornets fasader putsades om, fogstrykning kompletterad på övriga fasader. Byggmästare Aug. Jacobsson, Fardhem.

Aug Jacobsson (Byggmästare)

År 1951 - 1952 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Karl Erik Hjalmarsson, Stockholm: Långhusets tegeltak ersattes med faltak, portar, fönster och fönsterbågar samt sakristians faltak förnyades, åskledare, 1800-talsfönstren på långhusets norra sida och fönstret över korportalen sattes igen, romanskt fönster i långhusets norra mur återupptogs. Ny altarprydnad (kopia av triumfkrucifix från Träkumla kyrka, ny altarring, belysnings- och elvärmeinstallation, den invändiga putsen knackades ned och ersattes av en tunnare puts ovanpå den äldre; Framtagning av äldre färglager på predikstolen av konservator Gösta Lindström, Stockholm, trägolven i kor och absid avlägsnades och stengolven justerades, nya stengolv i tornrummet och långhusets bakre del, sakristians brädgolv och brädtak förnyades, bänkarna ändrades (slutna bänkkvarter) och orgeln flyttades från långhuset till tornrummet, flyttning av dopfunt.

Gösta Lindström (Konservator)

Karl Erik Hjalmarsson (Arkitekt)

År 1967 - 1968 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm, entreprenör: AMS’ arbetsplats i Visby: Helt ny tornhuv efter ritningar av Sven Tyrén AB, Stockholm, betongvalv vid tornkrön, nytt klockdäck, omläggning av övriga faltak, uppsättning av hängrännor och stuprör, stuprörsdränering, ny utvändig puts på tornets fasader, fogning av övriga fasader, brandsektionering av vindarna, reparation av gavelröstena över absid och kor (efter förslag av Kurt Henriksson Ingenjörsbyrå, Stockholm), stegar och landgångar på d: o, värmeisolering av valven.
År 1975 - 1975 Konservatorsarbeten
Rengöring av väggar och valv i kyrkorummet, konservator Marianne Korsman-Ullman.

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Konservering av korportalen, konservator Marie Klingspor, Stockholm.

Marie Klingspor (Konservator)

År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Genomfördes en utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Gotlandsbyggen AB: Faltaken reparerades, taklucka monterades på N takfallet och vattenavledningen sågs över. Kyrkans befintliga puts avlägsnades och fasaderna nyputsades och kalkavfärgades. Naturstensytorna foglagades och fönstren sågs över och ankarslutarna rostskyddsmålades. Trapporna i tornhuven försågs med handledare. På stigluckan i N kyrkogårdsmuren byttes rötskadade falar ut, och fasaderna putslagades och vitkalkades.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2006 - 2006 Underhåll
Tornet försågs med ny puts.