Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HÖRSNE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HÖRSNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

501-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖRSNE KYRKA (akt.), HÖRSNE KYRKA (akt.)

1096 - 1096

1210 - 1210

1239 - 1239

1300 - 1350

1300 - 1350

Gotland
Gotland
Gotland
Hörsne
Dalhems församling
Visby stift
Hörsne kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkans byggnadshistoria
Hörsne kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Hörsne församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta del är tornet som uppfördes under 1200-talets första hälft. Ett till detta torn hörande romanskt långhus och absidkor revs under första hälften av 1300-talet för att ge plats åt det nuvarande koret och långhuset. Samtidigt uppfördes sakristian.

Kyrkan har undergått ett fåtal utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. Den mest iögonfallande är måhända att kyrkklockan på 1700-talet flyttades upp i torn-huven som därmed försågs med ljudö...

Läs mer i eget fönster

År 1096 - 1096 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1180 - 1180 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1180.Absidkor med dörr signerad i runor av Garvald.

Garvald (Konstnär)

År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Torn. Byggt till den ursprungliga absidkyrkan
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes (SvK anger ”1239”).
År 1210 - 1210 Nybyggnad
omkring 1210. Ett romanskt långhus byggdes.
År 1239 - 1239 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Taxuslistan.
År 1260 - 1260 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1260. Träskulpturer: Madonna samt ungdomligt helgon..
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Kor, smalare och rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor
År 1270 - 1300 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1270 - 1299 Rivning
1100-talskoret revs och det nuvarande koret byggdes (enl. SvK dock ej valvet), och sakristian uppfördes (SvK anger byggnadstiden till ”omkr. 1260”).
År 1300 - 1350 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Ersatte den tidigare absidkyrkans långhus.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur. Långhusets sydportal

Egypticus (Konstnär - Bildhuggare)

År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i långhus

Egypticusmålaren (Konstnär)

År 1300 - 1399 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar, bevarade rester i långhus- och södra korfönstret
År 1300 - 1350 Nybyggnad
Det romanska långhuset revs och det nuvarande långhuset byggdes (SvK anger ”omkr. 1200”), varvid 1200-tals koret förkortades något och en för kor och långhus gemensam triumfbåge tillkom. Långhusportalen utförd av ”Egypticus”. Målningar i långhuset och koret av ”Egypticusmålaren”. Samtidigt välvdes koret och glasmålningar tillkom i fönstren.

Egypticus (Byggmästare)

År 1340 - 1359 Ändring
Stort altarfönster, nya glasmålningar i koret. Retabel och sakramentsskåp.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i koret

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning i nisch i korets N mur av ”Passionsmästaren”.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1460 - 1460 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1460. Triumfkrucifixet (corpus).
År 1470 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixets kors.
År 1670 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1680 - 1680 Fast inredning - bänkinredning
omkring 1680. Bänkar, bl. a. en biskopsbänk, numera i SHM, och den nuvarande korbäken, tillverkade huvudsakligen av snickaren Jochim Sterling.

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1686 - 1686 Ändring
Disken för altaret (dvs. altarskranket) kom till. Nytt tak på sakristian. Kyrkan vitlimmades, oklart om ut- eller invändigt. En Lasarustavla tillverkades och målades.
År 1688 - 1688 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1688 - 1688 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen av snickaren Jochim Sterling (dörr till densamma numera i torntrappan). Predikstolen målad med ”himmel däröver” av Andreas Hamborger och Johan Bartsch. Dessa målade även bänkarna på ”Qvinfolkssidan” i kyrkan och ”disken för altaret” (altarskranket).. Epitafium över Petrus Ronander ohh Petronella Dalman, målat av (Andreas) Hamborger, senare ommålat 1696 (av Abraham Beck) och 1700 (av Christian Lorentz Numens von Holsten). Epitafiet sattes upp på norra korväggen.

Abraham Beck (Konstnär)

Andreas Hamborger (Konstnär)

Christian Lorenz Numens (Konstnär)

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

Johan Bartsch (Konstnär)

År 1689 - 1689 Underhåll
Kyrkodörrarna målades med ”husfärge”.
År 1691 - 1691 Ändring
Målning och vitlimning i koret. Manfolksbänkarna nytillverkade.
År 1693 - 1693 Underhåll - exteriör
Kyrkan ”speckat och vitlimmat” utantill på S sidan.
År 1696 - 1696 Ändring
Korset nedtaget (från triumfbågen?) och upphängt ”på muren som det nu pleger”.
År 1699 - 1699 Underhåll
Den 5 och 6 mars tjärades kyrktornet av Lars Erikson Hammars i Norrlanda.
År 1700 - 1700 Underhåll - interiör
Räcket till predikstolen målat av Christian Lorentz Numens. Kyrkan putsades invändigt ”omkring foten”.

Christian Lorenz Numens (Konstnär)

År 1701 - 1701 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, träskulpturer från medeltida altarskåp ingår.
År 1701 - 1701 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats med begagnande av figurerna från 1300-talsretablet, samt med målning av Rasmus Bartsch (Bortz), numera borttagen.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1702 - 1702 Ändring - restaurering
Väggar och valv ”som sig uttill luta till fall och ruin” renoverades 1702 av murmästaren Arent Webers won Helmstad.

Arent Webers won Helmstad (Hantverkare - Murare - Murarmästare)

År 1703 - 1703 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavlan, fattigstocken och ”skranket med lövverk - - - nedan i kyrkan” målades av Rasmus Bartsch.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1707 - 1707 Underhåll
Golvet i långhuset ”botat och förbättrat”.
År 1708 - 1708 Fast inredning - bänkinredning
De två bakersta bänkarna vid kyrkodörren nytillverkades efter modell av övriga bänkar. ”Sångkoret” (korbänken) ändrades så att den blev smalare för att man från bänkarna på kvinnfolkssidan bättre skulle kunna se prästen, samt kortare för att möjliggöra bekväm inpassage i sakristian. Ny ekränna i tornet och nya bräder med tät bördning under på norrsidan av långhustaket (delar av) samt ny huv (nock) på detsamma, allt utfört av Hindrich Tule i Ganthem.
År 1712 - 1712 Underhåll - takomläggning
Resterande delav av långhustakets N takfall lades om med nya bräder, varefter det tjärades (17 juni).
År 1713 - 1713 Ändring
Nytt loft med ny ränna inlagt under klockorna.
År 1716 - 1716 Underhåll - takomläggning
Nytt tak på sakristian, vilket tjärsmordes. Även långhustakets N takfall tjärades.
År 1717 - 1717 Ändring
Nytt golv i tornet. 3 nya ekstolpar inlagda under ”min gravsten”,
År 1719 - 1719 Underhåll
Sakristitaket och långhustakets N takfall tjärades (6 juni). I oktober skrapades mossa på kortaket.
År 1722 - 1722 Underhåll - takomläggning
¾ av långhustakets S takfall lades om med tät bördning.
År 1723 - 1723 Underhåll - takomläggning
Den sista fjärdedelen av långhusets S takfall (intill tornet) lades om och taket tjärades (2 sept). En anteckning i kyrkoboken kan antyda att en vägg sattes upp i tornrummet detta år ”till kyrkans tjänst att förvara kyrkans bräder och annat kyrkan tillhöriga saker”.
År 1725 - 1725 Underhåll - takomläggning
Långhustakets S takfall tjärades ånyo. Kortaket reparerades till taktäckning och stomme, samt tjärades (15 sept).
År 1726 - 1726 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkbänkarna på N sidan, bänkarna i det mellersta kvarteret och de bakersta bänkarna på S sidan målades av Johan Hernell, ”hemma i Växjö”. Koret målades invändigt (Inskr.). Kortaket tjärades ånyo.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1727 - 1727 Ändring
Den gamla, fyrkantiga tornhuven togs ned och ersattes av en åttkantig huv (på 7 dagar!) från det översta till det understa bandet - - - försett med nytt virke, så(väl) innan som utan till takat” Huven tjärsmordes även, mästare på tornet var Tomas Gandarve i Källunge. Triumfkrucifixet renoverades av Johan Hernell, som även målad en ”gardin” till detsamma. Sannolikt målade Hernell samtidigt även en ”gardin” runt Ronanders epitafium. KA

Johan Hernell (Konstnär)

Tomas Gandarve (Byggmästare)

År 1728 - 1728 Ändring
Målning på väggen ovanför ingången till ringkammaren (Inskr.) Fattigstocken tillverkad och uppsatt vid kyrkdörren, varvid Lasarustavlan flyttades dit. Kortaket tjärades på S sidan (27? sept). Skranket (tornrumsväggen?)och klocksträngen(!) målades av Johan Hernell.
År 1729 - 1729 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Gardinmålning på altarväggen (Inskr). Sockenmännens namn målade på södra och norra kyrkomurarna av Johan Hernell. Altarpallen målades av sockenskomakaren Linbom till Nybjärs. Kyrktornet tjärsmordes av båtsmannen Pär Medeby (15 sept).
År 1730 - 1730 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av snidad ek
År 1730 - 1730 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dopfunten. Funten tillverkades och målades av Johan Hernell. Ursprungligen placerades den i koret. Disken (altarskranket) målades av Johan Hernell.
År 1732 - 1732 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Gardinmålningar på N långhusväggen och vid predikstolen (Inskr.) av Johan Hernell.
År 1741 - 1741 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla av Johan Hernell, numera i SHM. Dopfunten med locket, tillverkad och målad av Johan Hernell.
År 1742 - 1742 Underhåll
Långhustakets södra takfall tjärades. Östra (=södra?) reparerades medelst nya bräder samt tjärstrykning. Östra korfönstret lagades.
År 1747 - 1747 Fast inredning - läktare
Läktare, förändrad 1861 av snickarmästare Lars Lundberg
År 1747 - 1747 Fast inredning - läktare
Läktaren tillkom.
År 1759 - 1759 Underhåll - interiör
Snickaren Hans Öhman fick betalt för reparation av korbänken samt predikstols- och läktartrapporna.

Hans Öhman (Hantverkare - Snickare)

År 1760 - 1761 Underhåll
1760 Tre nya fönster (=glasrutor) sattes in i kyrkan och klockbocken reparerades. 1761 Två nya fönster (=glasrutor) sattes in i kyrkan.
År 1795 - 1796 Underhåll
Långhustakets S takfall och översta delen av det N takfallet tjärades. Nya fönster (=glasrutor) i Ö gaveln Golvet i sakristian lades om.
År 1796 - 1796 Rivning
En äldre tornhuv revs och en ny uppfördes av tornbyggare Per Lindström från Östergarn. Klockorna placerades i huven. Huven smordes med rödfärg och tjära.

Per Lindström (Tornresare)

År 1799 - 1800 Ändring
Två fönster (=glasrutor) i Ö gaveln.
År 1802 - 1803 Fast inredning - port
Nya dörrar till kyrkans portar som målades med linoljefärg.
År 1805 - 1806 Ändring
Nytt dyrkfritt lås till kyrkans stordörr, tillverkat av Olof Suderby i Atlingbo.

Olof Suderby (Hantverkare)

År 1806 - 1807 Underhåll - golv
Sakristians golv nylades ånyo sedan det ruttnat på kort tid.
År 1821 - 1822 Underhåll - fönster
Reparation av fönster efter stormskada den 3 febr.
År 1822 - 1823 Ändring - restaurering
Kyrkan reparerades under ledning av Paul Stenstugu i Bäl. Tjära och kalk användes. Snickaren Tuftström(?) tillverkade en bänk i kyrkan till de yngre gossarna, målaren Flodmark målade densamma.

Flodmark (Konstnär)

Paul Stenstugu (Byggmästare)

Tuftström (Hantverkare - Snickare)

År 1831 - 1832 Ändring - ombyggnad, yttertak
”Stortaket” (långhustaket) nybyggdes under ledning av Paul Stenstugu i Bäl, tjärades.

Paul Stenstugu (Byggmästare)

År 1839 - 1839 Underhåll
Reparationsarbeten på kyrkan underledning av kyrkbyggaren Sjöström, bl.a. köptes färg, kimrök, spik och tjära.
År 1854 - 1854 Underhåll - fönster
Beslöts att sätt nya glas i samtliga fönster utom S korfönstret.
År 1861 - 1861 Ändring
Läktaren byggdes om av snickaren Lars Lundberg, skärmvägg mot ringkammaren. Två målade glasrutor (S:t Paulus och S:t Olof) från 1300-talet togs ut (numera i Gotlands fornsal).

Lars Lundberg (Hantverkare - Snickare)

År 1871 - 1871 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken ändrades, bl. a. stympades gavlarna.
År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium på läktaren. Fasaderna spritrappades.
År 1915 - 1916 Ändring - ombyggnad
Tornhuven nybyggdes.
År 1937 - 1938 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm (GK anger att restaureringen utfördes 1937).  Klockhålens tegelbågar togs fram.  Nya faltak.  Nytt trägolv.  Värmeledning med pannrum under mark i vinkeln mellan sakristian och långhuset.  Ändring av bänkinredningen (bänksitsar), varvid det mittre bänkkvarteret V om pelaren togs bort.  Framtagning av äldre färgskikt på inredningen.  Sockenmagasinet renoverades och i detsamma inreddes pannrum för kyrkan samt toalett.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixet konserverades och flyttades till triumfbågen, konservator Erik Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1978 - 1980 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Arne Philip, Visby:  Reparation av tornhuven genom utbyte av skadade delar av stommen och ny panel, samt nytt vattendäck.  Klockan flyttades från tornhuven ned i tornet och nytt klockdäck byggdes, samt ny brädvägg mellan klockdäck och långhusvind. El-ringning (GKR).  Fågelnät i ljudgluggarna.  Nya faltak på täta undertak över kor, långhus och sakristia.  Takstolarna förstärktes.  Fasadernas spritputs avlägsnades och ersattes med vitkalkad slätputs.  Rengöring och foglagning av portaler, socklar, fönsteromfattningar etc.  Dragstag sattes in i långhuset.  Läktaren revs bort.  Framtagning av kalkmålningar i koret och långhuset, konservator Marianne Korsman-Ullman.  Framtagning/konservering av bänkarnas originalmålning, konservator Erik Olsson  Nya förvaringsskåp i tornrummet och nytt textilskåp i sakristian

Arne Philip (Arkitekt)

Erik Olsson (Konservator)

Marianne Korsman-Ullman (Konservator)

År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel
Ny orgel av Johannes Menzel, Härnösand.

Johannes Menzel (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Konservering av medeltida glasmålningar.
År 2003 - 2003 Specifika inventarier - dopfunt
Konservering av dopfunten.