Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SUNDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

531-15.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDRE KYRKA (akt.), SUNDRE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Sundre
Hoburgs församling
Visby stift
Sundre kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Sundre kyrka är – med undantag för sakristian – ett enhetligt byggnadsverk från en relativt kort period på medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset, vilka byggdes under 1200-talets första hälft. Tornet uppfördes vid mitten av samma århundrade. Sakristian kom till 1896.

Kyrkan har undergått mycket få utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. Förutom nybyggnaden av sakristian för drygt hundra år sedan förstorades långhusfönstret på 1860-talet, och under perioden 1883-1969 var kor- och långhustaken belagda med spån.

En utvändig restaurering utfördes 1969-70, då även interiören åtgärdades genom att bl.a. muralmåln...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten. 3 st. gravstenar på kyrkogården, 2 st. i tornrummet och 1 st. i korgolvet.
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Ornamentala målningar i koret
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1200 - 1250 Nybyggnad
omkring 1200 - 1250. Koret och långhuset byggdes. Väggmålningar (GKM anger ”från byggnadstiden eller något senare”).
År 1200 - 1229 Arkitekturbunden utsmyckning
Bräder från en väggpanel med målningar i ryskbysantinsk stil (förvaras nu i Gotlands fornsal).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes. Mariabild av trä (GF anger ”o. 1290”)
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning
Retabel (delar ingår i den nuvarande altaruppsatsen). Processionskrucifix.
År 1370 - 1370 Fast inredning - orgel
Orgel, nu i Statens Historiska Museum, tillverkad av Verner från Brandenburg på beställning av ”rector Evidus” (1300-tal enl. ISO)

Verner från Brandenburg (Orgelbyggare)

År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Passionsfris i långhuset
År 1400 - 1429 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan gjuten av ”die Apengeter”.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i långhuset (”Passionsmästaren”).
År 1500 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
1500-tal? Väggmålning i form av en sadlad häst.
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning i triumfbågen
År 1620 - 1620 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
omkring 1620. Målning i triumfbågen.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinrening
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning (”fribänkar” tillverkades 1754).
År 1746 - 1746 Specifika inventarier - altarskåp
Det medeltida retablet(?) gjordes om(?) och målades delvis av målaren Nils Sahlin.

Nils Sahlin (Konstnär)

År 1759 - 1759 Fast inredning - bänkinredning
Årtal på korbänken.
År 1767 - 1771 Ändring
1767, 1771 Bräder ”at afdela Bak Kyrkan” inköptes.
År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad
Sockenmagasin inreddes i kyrkan.
År 1800 - 1830 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1800 - 1830 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1804 - 1804 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Bakbänkarna och ”avplanckningen” målades av målaren Friberg.

Friberg, målaren (Hantverkare - Målare)

År 1825 - 1825 Fast inredning - predikstol
Predikstol efter ritning av Jacob Wilhelm Gerss. Den äldre predikstolen, placerad vid triumfbågens N anfang, slopades.

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1831 - 1831 Underhåll
Tornhuvsreparation under ledning av kyrkotornsbyggaren N. Lindström.

N Lindström (Tornresare)

År 1837 - 1837 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1838 - 1839 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av målaren Nordström (sannolikt Carl Petter Norström, Visby).
År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes/ändrades (arkitekterna Pher Ulrik Stenhammar och Ludvig Hedin).

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Pehr Ulrik Stenhammar (Arkitekt)

År 1863 - 1863 Ändring - restaurering
Omfattande reparation av tornhuven under ledning av husbonden Nils Hallin, Sigrajvs i Vamlingbo.

Nils Hallin, Sigrajvs (Övrig)

År 1863 - 1864 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusets S fönster förstorades (BH anger endast att en förändring görs).
År 1865 - 1865 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes av L. Pehrsson Digrans. Målning av läktaren.

L Pehrsson Digrans (Okänd)

År 1880 - 1889 Ändring
Tornrummet användes som sockenmagasin.
År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad
Faltaken på långhus och kor byttes mot spån. Ändring av bänkar (sits och rygg).
År 1896 - 1896 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes efter ritningar av arkitekt, Gustaf Pettersson, Stockholm. Sakristiskranket i korets NÖ hörn, bestående av det medeltida orgelhuset, togs bort och orgeln såldes till Statens Historiska Museum.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

År 1898 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på lapp i en av ljuskronorna.
År 1901 - 1901 Specifika inventarier - altarskåp
Retablet rekonstruerades av artisten C. Wilh. Pettersson, Stockholm.

C W Pettersson (Övrig)

År 1903 - 1903 Teknisk installation - värme
Kamin (arkitekt Gustaf Pettersson).

Gustaf Petterson (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, fönster
Blyglasfönster.
År 1923 - 1923 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av intendent Anders Roland, Stockholm.

Anders Roland (Övrig)

År 1931 - 1931 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Knut Nordenskjöld, Stockholm: Väggar och valv i kyrkorummet kalkades. Dopfunten flyttades. 29 st. målade bräder i 2 st. väggskåp i koret togs ut och deponerades i Gotlands fornsal.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad
Spåntaken på kor och långhus lades om. Ny flöjel. Spånen på sakristians tak byttes mot tegel. Tornhuvens stomme reparerades och försågs med ny panel. Tornets fasader foglagades. Takstolarna över kor och långhus förstärktes efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby.. Reparation av klockbocken.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Teknisk installation
Elektrisk belysnings- och värmeanläggning.
År 1964 - 1964 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på följesedel som ligger i en ljuskronas kula från när den elektrifierades av Dahlströms metallgjuteri.
År 1969 - 1969 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i långhusets fönster

Einar Forseth (Konstnär)

År 1969 - 1970 Ändring - restaurering
Yttre och inre restaurering efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm. Glasmålning i långhusfönstret av professor Einar Forseth, Bromma. Framtagning och konservering av muralmålningar i torn, kor och långhus, borttagning av akantusranka runt Ö korfönstret (konservator Erik Olsson, Sanda). Nytt trägolv i tornrummet. Spåntaken på kor och långhus samt tegeltaket (Mulde) på sakristian ersattes med faltak på tät bördning. Tornhuvens stomme reparerades och försågs med ny panel och invändig avvattning. Hängrännor och stuprör på kor och långhus av zinkplåt. Nytt pappklätt klockdäck i tornet. Dragstag i långhuset. Nya kolonnetter i ljudgluggarna. Ny fasadputs på hela kyrkan (tornet tidigare oputsat).

Einar Forseth (Konstnär - Glaskonstnär)

Erik Olsson (Konservator)

År 1978 - 1978 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren utvidgades. Orgel på läktaren, byggd av Andreas Thulesius, Klintehamn

Andreas Thulesius (Orgelbyggare)

År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
1986? Utbyte av plåtdetaljer av zinkplåt (hängrännor och stuprör på kor och långhus samt fångbleck på tornhuven) mot lackerad stålplåt.
År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Mariaskulpturen konserverades av Marja-Liisa Alm samt återfördes till kyrkan (hämtades 1988). Martin Lutherbilden i predikstolen hämtades av C. H. Eliason för konservering.

C H Eliason (Konservator)

Marja-Liisa Alm (Konservator)

År 1997 - 1997 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering: Ny el med värme (radiatorer med bänkvärmare) installerades, i samband härmed byttes golvet i sakristian och i tornrummet. Belysningen kompletterades på vindarna. Ny dörr till torntrappan. Ny vinklad trappa byggdes till läktaren. Nytt textilskåp i sakristian. Nytt skåp i tornrummet för inklädning av el-centralen. När korbänken demonterades påträffades en målning med arkitektoniskt motiv i form av rundbåge (från 1600-talets början, hör samman med den målning som i triumfbågen) och när golvet togs upp fann man ett äldre trägolv samt en planka som är bemålad på tre sidor).
År 1999 - 1999 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby: Samtliga fasader putslagades och kalkades (tornfasadernas puts avlägsnades, och putades om med minsta möjliga efterarbetning, de lämnades ofärgade). Samtliga takfall sågs över. Den befintliga markinfiltrationen kontrollerades och kompletterades (ny brunn i långhusets SÖ hörn). Tornavsatserna kläddes med blyplåt. Socklarna rengjordes och foglagades. Hörnkedjor och fönsteromfattningar rengjordes, ljudgluggarns omfattningar rengjordes av konservator. Fågelskyddsnäten kompletterades. Tornets intagsport i V försågs med nytt dörrblad. Oljefärgen på tornportalens dörrblad ersattes med tjära. Snickerierna i korfönstret kittades och målades, droppblecket av blyplåt byttes mot nya med stödbleck av stålplåt. Trästegar kompletterades/ordnades i tornhuven. Den invändiga vattenrännan kompletterades. Stigporten i V rensades från växtlighet och foglagades, ny flis lades som avtäckning.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Konservatorsarbeten
Kyrkans portaler konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.
År 2004 - 2004 Konservatorsarbeten
3 st. ljuskronor konserverades av Dahlströms metallgjuteri HB, Visby.
År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
12 st. gravhällar samt en övrig stenhäll konserverades av Stenkultur i Stockholm AB. Ett par kandelabrar (för 5 ljus) restaurerades. Flera textilier konserverades av HV LICIUMS ATELJÉER.
År 2008 - 2008 Fast inredning - orgel
Orgeln från Stenkumla kyrka deponerades i Sundre kyrka, den restaurerades av orgelbyggare T. Svenske och målare J. Jannehag.

J Jannehag (Konstnär)

Tomas Svenske (Orgelbyggare)